Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời thẩm định giá tài sản thanh lý (03 xe ô tô)

28/11/2023 | 11:35  | Lượt xem: 1045
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị quyết số...

Thông báo mời Thầu gói "Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ" năm 2020 và những năm trước đó chưa số hóa hết

Ngày đăng 11/11/2021 | 04:55  | Lượt xem: 2384
Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ” 1. Thông tin chung     Số TBMT ...

Thông báo mời thầu gói thầu “Gói thầu số 3: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT” thuộc hạng mục “Phần mềm Hệ thống thông tin quy hoạch”

Ngày đăng 14/09/2021 | 10:15  | Lượt xem: 3250
Thông báo mời thầu gói thầu “Gói thầu số 3: Tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT” thuộc hạng mục “Phần mềm Hệ thống thông tin quy hoạch”

Thông báo thay đổi dự toán và thời gian nhận Hồ sơ mời thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ"

Ngày đăng 02/07/2020 | 03:10  | Lượt xem: 6782
Hình thức thông báo Thay đổi   1. Thông tin chung     ...

Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”

Ngày đăng 22/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 4933
Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”