Thông tin người phát ngôn Thông tin người phát ngôn

Theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được ban hành kèm Quyết định số 3041/QĐ-QHKT ngày 12/6/2019:

Đồng chí: Nguyễn Trúc Anh
Chức vụ: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội