Thông tin người phát ngôn Thông tin người phát ngôn

Theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Đồng chí: Nguyễn Trọng Kỳ Anh
Chức vụ: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội