Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”
Ngày đăng 22/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 2856

Thông báo mời thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ”

1. Thông tin chung

 

 

Số TBMT

20200664932-00

Thời điểm đăng tải 22/06/2020

Số hiệu KHLCNT

20200532863

 

Tên KHLCNT

Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ

 

Lĩnh vực

Phi tư vấn

 

Bên mời thầu

Z039285 – Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội

Tên gói thầu

Gói thầu số 06: Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 

Tên dự toán mua sắm

Số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

 

Loại hợp đồng

Trọn gói

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

120 ngày

 

2. Tham dự thầu

 

 

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

22/06/2020 – 11:38

Đến ngày   03/07/2020 – 09:30

Phát hành E-HSDT

Miễn phí

 

Địa điểm nhận E-HSDT

Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Thành phố Hà Nội

 

3. Mở thầu

 

 

Thời điểm đóng/mở thầu

03/07/2020 – 9:30

 

Địa điểm mở thầu

Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

6.091.423.000 VND (sáu tỷ chín mươi mốt triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn đồng chẵn

4. Đảm bảo dự thầu

 

 

Số tiền đảm bảo dự thầu

70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng chẵn

Hình thức đảm bảo dự thầu

Thư bảo lãnh