Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Cầu Trần Hưng Đạo
Ngày đăng 12/11/2021 | 08:50  | Lượt xem: 4843

   - Căn cứ văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

   - Căn cứ văn bản số 4788/QHKT-HTKT ngày 25/10/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

   - Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BQLCTGT ngày 11/11/2021 của Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

     Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Cầu Trần Hưng Đạo, cụ thể:

   1. Thông báo mời thi tuyển: Thông báo số 278/TB-BQLCTGT ngày 11/11/2021 của Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

   2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch thi tuyển: Quyết định số 468/QĐ-BQLCTGT ngày 11/11/2021 của Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

   3. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo: Quyết định số 470/QĐ-BQLCTGT ngày 11/11/2021  của Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

   4. Quyết định phê duyệt, ban hành quy chế thi tuyển: Quyết định số 469/QĐ- BQLCTGT ngày 11/11/2021 của Ban BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.