Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Cơ cấu phòng gồm:

+ Chánh Văn phòng

+ Phó Chánh Văn phòng

+ Chuyên viên

+ Hợp đồng 68

 

Các mảng công việc gồm:

+ Tổ chức

+ Văn thư, lưu trữ

+ Một cửa

+ Tài vụ

+ Công nghệ thông tin