Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 08/10/2021 | 16:08  | Lượt xem: 1212

Thông báo số 2880/TB-HDTT ngày 08/10/2020 về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020