TIn nổi bật TIn nổi bật

Triển khai các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất
Ngày đăng 04/04/2024 | 08:03  | Lượt xem: 477

Kế hoạch nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền văn học, nghệ thuật của thành phố Hà Nội 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa

 

Thông qua các hoạt động tổng kết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật. 

Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng quê hương, địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc…

Theo đó, nội dung các hoạt động, gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Tổ chức Hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm đánh giá tổng kết về hoạt động văn học, nghệ thuật của Thủ đô 50 năm sau ngày thống nhất; tổ chức ngày thơ Hà Nội lần thứ Hai - năm 2025; Tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật của 03 Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh; Lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật Thủ đô tiêu biểu xuất sắc 50 năm ngày đất nướ thống nhất...

Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 21/3/2024