TIn nổi bật TIn nổi bật

Sở Quy hoạch – Kiến trúc công bố các Quyết định về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/2/2024 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/06/2024 | 17:39  | Lượt xem: 300

Thực hiện Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/2/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 1703/KH-QHKT ngày 24/4/2024 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc định kỳ điều động, chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp bố trí công chức, viên chức năm 2024.

Sáng ngày 24/6/2024, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Sở về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho các phòng thuộc Sở.

Tham dự buổi Lễ, có toàn thể ban Giám đốc Sở, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đồng chí Bùi Văn Bắc, Chánh văn phòng công bố các Quyết định

 

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Bùi Văn Bắc, Chánh văn phòng  đac công bố các Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 10 phòng chuyên môn thuộc Sở; công bố và trao Quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ cho lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá công tác quản lý nhà nước của lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của thành phố Hà Nội; Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Thành phố giao thì công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như bố trí nhân sự giữ vai trò quan trọng và là yếu tố đi đầu. Đồng chí Giám đốc Sở tin tưởng và hy vọng tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Sở Quy hoạch – Kiến trúc ngày càng phát triển.