TIn nổi bật TIn nổi bật

Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 07/10/2022 | 09:32  | Lượt xem: 14961

   Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã xây dựng dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là dự thảo Quy định). Thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải toàn văn dự thảo Quy định trên Cổng thông tin điện tử Sở Quy hoạch – Kiến trúc để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục nội dung ý kiến – góp ý dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Quy hoạch – Kiến trúc, số 31b Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

  Xin trân trọng cảm ơn!

- Tài liệu đính kèm:

+ Dự thảo quy định (file PDF gửi kèm theo).

+ Dự thảo Quyết định (file PDF gửi kèm theo).

- Thời hạn lấy ý kiến: 30 ngày (từ 7/10/2022 đến ngày 6/11/2022)