TIn nổi bật TIn nổi bật

Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội năm 2019.
Ngày đăng 16/12/2019 | 13:32  | Lượt xem: 2312

Thực hiện Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Khảo sát, đo lường sự hài lò ng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

Thực hiện Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Khảo sát, đo lường sự hài lò ng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

- Thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2019 đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lắp. Qua công tác khảo sát nhằm nắm được thông tin phản ảnh về chất lượng phục vụ, thái độ hành vi ứng xử của cán bộ, công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng như những yêu cầu, mong muốn của các cá nhân, tổ chức để kịp thời có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực (nếu có) để cung cấp dịch vụ mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho tổ chức, công dân;

- Hoàn thiện, nâng cáo chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Quy hoạch - Kiến trúc từ đó cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong năm 2019 (SIPAS) và các năm tiếp theo;

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm cách thức triển khai, đề xuất nội dung, phương pháp đo lường sự hài lòng phù hợp.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc năm 2019 đảm bảo khách quan, khoa học, chính xác, đúng nội dung, phương pháp, tiến độ;

- Xây dựng hình ảnh thân thiện của công chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc và mô hình cơ quan hành chính văn minh, tiện ích. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của công dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính. 

- Việc khảo sát mức độ hài lòng và xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cần được thực hiện thường xuyên với phương châm, hình thức đơn giản, dễ làm, để tiếp cận, thân thiện, tiết kiệm và bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả thủ tục hành chính cho các cá nhân, tố chức; đồng thời được nghiên cứu tiến hành kết hợp với điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2019.

- Nội dung khảo sát được xây dụng khoa học, ngắn gọn, thuận lợi cho việc cung cấp thông tin, khai thác thông tin, nội dung sát với các tiêu chỉ đánh giá.

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi, địa điểm, thời gian thực hiện khảo sát.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiến hành việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về các thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính ngay sau khi người dân, người đại diện tổ chức hoàn thành giao dịch và nhận kết quả.

Thời gian khảo sát tiến hành từ tháng 06/2019 đến trước 30/11/2019.

2. Đối tượng khảo sát.

Đối tượng lấy ý kiến khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng là người dân, người đại diện tổ chức trực tiếp giao địch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ. 

3. Nội dung khảo sát. 

Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ về thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đánh giá về sự phục vụ của công chức trong thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

4Mẫu phiếu khảo sát. 

Việc điều tra khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức sẽ tiến hành bằng phiếu khảo sát. Mẫu phiếu khảo sát được thực hiện theo mẫu quy định tại quyết định 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội (theo Phụ lục I kèm theo). 

5. Phương pháp thực hiện 

Việc khảo sát được tiến hành ngay sau khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phát phiếu khảo sát trực tiếp và hướng dẫn người được khảo sát đánh giá bỏ phiếu vào Hòm phiếu.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí một góc riêng, có trang bị bàn, ghế, bút, hòm phiếu để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức tham gia trả lời phiếu khảo sát.

Xem chi tiết: tại đây