Thông tin nội bộ Thông tin nội bộ

Phát động thi tìm hiểu pháp luật định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 26/07/2023 | 09:04  | Lượt xem: 7872

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” đã ban hành công văn về việc phát động triển khai cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” bắt đầu từ ngày 01/8/2023 và kết thúc vào 24 giờ ngày 01/9/2023.

 

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố; Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 24/7/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn) và Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/). Thời gian bắt đầu từ ngày 01/8/2023 và kết thúc vào 24 giờ ngày 01/9/2023.

Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyển. Đồng thời, cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để việc triển khai cuộc thi được thành công, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự thi, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện các nội dung.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, UBND quận, huyện, thị xã: Căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, tổ chức phát động cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa cuộc thi, thể lệ, cách thức tham gia dự thi, Bộ câu hỏi thi, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi thi... (đã được đăng tải trên website Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvuconghanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn) và Cổng giao tiếp điện tử thành phố (https:/hanoi.gov.vn) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, vận động, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố tham gia dự thị; xem xét đánh giá ý thức tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

Cùng đó, kết hợp triển khai cuộc thi với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận động cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai rộng rãi cuộc thi trên địa bàn, thực hiện các giải pháp phù hợp vận động, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia cuộc thi.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Thành đoàn Hà Nội, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố có hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên các cấp tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Tòa án Nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố có hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện để cẩn bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị và ngành tham gia cuộc thi…