Thanh tra Sở Thanh tra Sở

Cơ cấu phòng gồm:

+ Chánh Thanh tra

+ Phó Chánh Thanh tra

+ Thanh tra viên

 

 

Các mảng công việc gồm:

+ Giải quyết khiếu tố cáo

+ Thanh tra về quy hoạch kiến trúc