Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chuyên ngành

Đảm bảo chất lượng, tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Ngày đăng 26/08/2023 | 18:53  | Lượt xem: 9105

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 về tiến độ công tác lập Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và lộ trình triển khai thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Thành ủy, UBND TP.

Phạm vi lập  điều chỉnh quy hoạch chung  xây dựng Thủ đô Hà Nội.

 

Trong quá trình lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cần nghiên cứu đồng thời, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang nghiên cứu; tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đảm bảo thống nhất chỉ đạo của UBND TP và đẩy nhanh chất lượng, tiến độ lập quy hoạch.

Về lộ trình triển khai tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được UBND TP Hà Nội xác định cụ thể theo các mốc thời gian như sau: Lựa chọn đơn vị tư vấn (tháng 6 – 8/2023); Tổ chức lập đồ án quy hoạch, xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (tháng 8 – 10/2023); Xem xét tổ chức xin ý kiến phản biện, góp ý các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo cáo UBND TP, trình UBND TP để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảnh bộ TP thông qua (tháng 9 -10/2023); Hoàn chỉnh, báo cáo UBND TP để trình Bộ Xây dựng thẩm định (tháng 9 -10/2023); Hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (tháng 12/2023); Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội trình Thủ tướng phê duyệt sau khi có thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội.

UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ động, phối hợp triển khai các nội dung công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.