Phòng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Phòng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Cơ cấu phòng gồm:

+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên

 

Các mảng công việc:

+ Hạ tầng kỹ thuật