Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở

Đồng chí: Nguyễn Trúc Anh

Chức vụ: Giám đốc

 

 

 

       

Đồng chí: Nguyễn Đức Nghĩa

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

Đồng chí: Phạm Quốc Tuyến

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Kỳ Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chi tết phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc: Tại đây