Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Kỳ Anh

Chức vụ: Giám đốc

 

 

    Đồng chí: Nguyễn Đức Nghĩa

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

 

Đồng chí: Phạm Quốc Tuyến

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

 

Đồng chí: Trần Quang Tuyên

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Đồng chí: Nguyễn Bá Nguyên

Chức vụ: Phó Giám đốc