Công tác đảng Công tác đảng

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày đăng 09/04/2024 | 08:24  | Lượt xem: 416

Thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 05/02/2024, Kế hoạch số 222- KH/TU ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 08/4/2024 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, phòng ban, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; để cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới toàn thể các chi bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đồn đốc các chi ủy, chi bộ, đoàn thể trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận so 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thông chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đấy mạnh cải cách hành chỉnh giai đoạn 2021- 2025”; Chương trình số 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chông tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 Triên khai tôt các Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo ”, Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, ngày 22/2/2022 của Thành ủy “về phát triển công nghỉệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”', Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội; Chỉ thị 30 -CT/TƯ ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Chủ đề năm 2024 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Sở trong năm 2024, các năm tiếp theo.