Công tác đảng Công tác đảng

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP HN tới toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể trực thuộc
Ngày đăng 16/08/2023 | 21:22  | Lượt xem: 8555

Ngày 16/8/2023, tập thể Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể trực thuộc đã tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể trực thuộc tham dự buổi quán triệt

 

Sáng cùng ngày, Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã ban hành công văn số 21-CV/ĐU ngày 16/8/2023 chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc; yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các phòng ban, các đoàn thể trực thuộc và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đối với cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các đoàn thể trực thuộc:

- Phổ biến, quán triệt sâu rộng đến từng đảng viên, CCVC, NLĐ thuộc đơn vị nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong việc chấp hành cương, kỷ luật công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay; các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định; các công việc khác phải được giải quyết bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, nhất là việc khó, những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; chủ động dự báo tình hình, sâu sát, nắm chắc cơ sở, nhất là địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp không để bị động, bất ngờ.

- Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy Hà Nội thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, cổ vũ, biểu dương kịp thòi các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể trực thuộc tham dự buổi quán triệt

 

2. Đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động:

- Cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, nói đi đôi với làm, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách vì công việc chung; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác; tự giác, nghiêm túc nhận trách nhiệm khi tập thể, lĩnh vực được giao phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ được giao; công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, bản thân có sai phạm hoặc nhận thấy không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

- Thường xuyên “tự soi, tự sửa”, liên hệ bản thân với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời có giải pháp khắc phục. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan, coi đây là một trong những công việc trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy chi bộ, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị tại Chi bộ mình.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ các biểu hiện cụ thể trong việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc để làm căn cứ xem xét và xử lý tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.