Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh trên các lĩnh vực công tác của Sở Quy hoạch-Kiến trúc.
Ngày đăng 02/04/2024 | 07:08  | Lượt xem: 868

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 của UBND Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024; Đảng ủy Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 22/02/2024 về việc đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh  trên các lĩnh vực công tác của Sở Quy hoạch-Kiến trúc.  Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, phòng ban, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch nêu trên của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác chuyển đổi số; chủ động thực hiện việc quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức mục đích, yêu cầu và các nội dung liên quan. Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh là trách nhiệm, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”. Tăng cường vai trò các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với việc đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Thực hiện chỉ đạo, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã ban hành các Kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và năm 2024 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số
981/KH-QHKT ngày 12/03/2024 và 1107/KH-QHKT ngày 19/3/2024) nhằm đẩy mạnh công tác triển khai chuyển đổi số tại Sở; chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường và công cụ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp;  Triển khai cung cấp dữ liệu mở của Sở theo lộ trình để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Đồng thời thực hiện Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND Thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; trong đó, Bộ chỉ số đánh giá đối với cấp Thành phố (các sở, ban, ngành) gồm 46 chỉ số thành phần. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số hằng năm của Sở. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các chỉ số được quy định trong Bộ chỉ số chuyển đổi số, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã ban hành Thông báo số 1271/TB-QHKT ngày 28/3/2024 yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở thực hiện nghiêm túc; cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm đối với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và CBCCVC thuộc Sở, đồng thời có các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.