Công bố quy hoạch Công bố quy hoạch

Công bố công khai các đồ án Quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ QHCT khu nhà ở Thượng Thanh và đấu nối HTKT khu vực, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT1 và Điều chỉnh cục bộ QHCT Khu đô thị Việt Hưng, tỷ lệ 1/500 tại ô QH ký hiệu NT-08, Long Biên
Ngày đăng 23/03/2022 | 15:40  | Lượt xem: 5187

    Thực hiện Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CT1

Và Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới  Việt Hưng, tỷ lệ 1/500 tại ô đất quy hoạch ký hiệu NT-08

    Ngày 23/3/2022, UBND quận Long Biên chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai các nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết trên tại trụ sở UBND quận Long Biên, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Một số nội dung chính của Quyết định:

- Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND Thành phố

- Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND Thành phố