Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Văn phòng;

2. Thanh tra.

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

4. Phòng Quản lý Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

5. Phòng Quản lý quy hoạch trung tâm thành phố và phụ cận 

6. Phòng Quản lý quy hoạch bắc Sông Hông 

7. Phòng Quản lý quy hoạch nam Sông Hông 

8. Phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn

9. Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin quy hoạch 

10. Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc