Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Văn phòng;

2. Thanh tra.

3. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

4. Phòng Quản lý Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

5. Phòng Quản lý quy hoạch trung tâm thành phố và phụ cận (gọi tắt là  P1).

6. Phòng Quản lý quy hoạch bắc Sông Hông (gọi tắt là P2).

7. Phòng Quản lý quy hoạch nam Sông Hông (gọi tắt là P3).

8. Phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn (gọi tắt là P4).

9. Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin quy hoạch (gọi tắt là P5).