Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo nhận quyết định tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 27/12/2021 | 15:15  | Lượt xem: 686

Thông báo số 3828/TB-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ về việc nhận Quyết định tuyển công chức năm 2020.