Tuyển dụng công chức, viên chức Tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Năm 2020
Ngày đăng 27/10/2021 | 10:06  | Lượt xem: 226

Thông báo số 3106/TB-HĐTT ngày 26/10/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020