Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

Về việc tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội
Ngày đăng 03/12/2020 | 14:17  | Lượt xem: 6276

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND thành phố về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo, Kế hoạch số 3413/KH-QHKT ngày 03/7/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội;

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo lịch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong kỳ 2 năm 2020 theo các nội dung sau:

- Thời gian: trong ngày 11/12/2020 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Để việc đối thoại đạt kết quả tốt, đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đối thoại trước ngày tổ chức đối thoại 05 làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Nếu có đề xuất, kiến nghị, đề nghị gửi kèm để Sở Quy hoạch – Kiến trúc để tổng hợp, giải đáp trong phạm vi thẩm quyền.