QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC HÀ NỘI

20 Tháng 4 2017
(1 Vote)
Author :  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2094/QĐ-QHKT  ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội)

 I . CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

- Bảo đảm tuân thủ Pháp luật, các quy định của Chính phủ, Bộ, Ngành, Thành phố. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, công khai, minh bạch, chất lượng hiệu quả.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác chung của Sở. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; giải quyết TTHC phải đảm bảo đúng trình tự, thời gian giải quyết.

- Xác định rõ trách nhiệm của: Lãnh đạo Sở, phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức. Tạo sự chủ động trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin khi giải quyết hồ sơ, công việc và mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật, quy chế làm việc đã quy định.

- Trong phân công giải quyết hồ sơ TTHC chỉ được giao một phòng đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Trưởng phòng được giao chủ trì phải chủ động chỉ đạo, định hướng giải quyết, thời gian hoàn thành tại phiếu thụ lý (hoặc giao việc) chịu trách nhiệm chính về hồ sơ, công việc, tiến độ và kết quả công việc được phân công. Hạn chế tối đa thời gian luân chuyển hồ sơ để tăng thời gian giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao sự chủ động phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết hồ sơ, công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUY TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính:

- Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn, giải cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo quy định, vào sổ theo dõi công việc và đóng dấu “Bộ phận một cửa" vào những tài liệu, hồ sơ cần thiết.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ Thủ tục hành chính, bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ để trình Lãnh đạo Sở phân công giải quyết ngay trong ngày làm việc.

 2. Lãnh đạo Sở:

- Giao việc giải quyết hồ sơ TTHC cho phòng chuyên môn trong 01 ngày làm việc (Giám đốc giao Phó Giám đốc; Phó Giám đốc giao phòng chuyên môn thụ lý (Trường hợp phức tạp cần có ý kiến chỉ đạo, định hướng tại phiếu giao việc)).

- Sau khi Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thụ lý đề xuất giải quyết hồ sơ (kèm dự thảo văn bản), Lãnh đạo Sở kiểm tra, xem xét; trường hợp thống nhất đề xuất của Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản; trường hợp không thống nhất, Lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết (ghi trực tiếp tại phiếu báo cáo thụ lý hồ sơ, phiếu theo dõi thụ lý hồ sơ hoặc văn bản dự thảo) để phòng chuyên môn chỉnh sửa và trình lại.

3. Phòng chủ trì (hoặc phòng đầu mối):

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc giải quyết hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ được giao (về quy trình, thời gian giải quyết, nội dung báo cáo, hiện trạng, dự án liên quan, kết quả đề xuất).

- Sau khi nhận được hồ sơ TTHC, Trưởng phòng có trách nhiệm xác định nội dung yêu cầu của hồ sơ, định hướng giải quyết và phân công cán bộ, công chức thực hiện. Đối với hồ sơ phối hợp, phòng chủ trì cần chuyển ngay 01 bộ hồ sơ cho phòng cần phối hợp để có ý kiến theo thời gian quy định.

- Phòng chủ trì, cán bộ thụ lý cần chủ động phân loại hồ sơ TTHC để giải quyết kịp thời, đáp ứng nội dung và thời gian theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định, trong 05 ngày làm việc, Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để phát hành văn bản trả lời Chủ đầu tư.

- Chủ động thực hiện, làm việc trực tiếp hoặc bằng văn bản với các phòng, cán bộ cần phải phối hợp để giải quyết hồ sơ, công việc đảm bảo đúng thời gian quy định, đúng pháp luật; chủ động báo cáo Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo về nội dung, đề xuất giải quyết và phải chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất theo quy định pháp luật. Trường hợp Lãnh đạo Sở không thống nhất hướng giải quyết và có ý kiến chỉ đạo giải quyết, Phòng chủ trì phải thực hiện theo chỉ đạo. Phòng chủ trì (Lãnh đạo phòng, cán bộ thụ lý hồ sơ) được phép bảo lưu ý kiến (nội dung cụ thể ghi tại phiếu báo cáo thụ lý).

- Đối với hồ sơ cần kiểm tra thực địa, cán bộ thụ lý cần báo cáo Lãnh đạo phòng và thông báo cho phòng phối hợp để đi thực địa 01 lần.

- Trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu nội dung giải quyết liên quan đến nhiều đơn vị hoặc cần thông qua Hội đồng khoa học cơ quan, Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để phối hợp thực hiện hoặc tổ chức cuộc họp (Thời gian các phòng cung cấp thông tin phối hợp giải quyết hoặc tổ chức cuộc họp nằm trong thời gian quy định về giải quyết hồ sơ TTHC).

- Trường hợp hồ sơ cần lấy kiến các cơ quan có liên quan, Phòng chủ trì dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở gửi lấy ý kiến đồng thời thông báo cho chủ đầu tư biết và phối hợp; phòng chủ trì có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để sớm có kết quả góp ý; thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, phòng chủ trì phải báo cáo Lãnh đạo để có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ tại từng công đoạn để kịp thời xử lý, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

 4. Phòng phối hợp:

- Chịu trách nhiệm về: quy trình, thời gian giải quyết, nội dung thuộc lĩnh vực phòng được giao phối hợp.

- Sau khi nhận được hồ sơ phối hợp từ Phòng chủ trì, Phòng phối hợp thực hiện việc giải quyết theo chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung yêu cầu phối hợp đảm bảo yêu cầu, thời gian quy định tại quy trình giải quyết, chịu trách nhiệm về các nội dung tham gia. Kết quả giải quyết phải được trả lời bằng văn bản.

- Trường hợp cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, phòng phối hợp cần chủ động thông báo cho phòng chủ trì để cùng kiểm tra thực địa, tránh đi lại nhiều lần.

5. Văn phòng:

- Khi kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được Lãnh đạo Sở ký ban hành, Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, thẩm quyền ký văn bản theo quy định, kiểm tra thành phần hồ sơ (hồ sơ và tài liệu kèm theo phải có dấu tiếp nhận đầu vào) đảm bảo chất lượng, chuyển bộ phận phụ trách để vào số, nhập dữ liệu và đóng dấu phát hành theo quy định. Trong quá trình rà soát nếu thấy có nội dung chưa đúng với quy định, Văn phòng báo cáo với Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo.

- Văn bản phát hành được ký chính thức 02 bản và phải sao gửi đầy đủ theo nơi nhận. Văn phòng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỒ SƠ CÓ YÊU CẦU CHỈNH SỬA, BỔ SUNG.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đồng thời thực hiện đơn giản hoá, cải cách TTHC, rút ngắn thời  gian giải quyết, đối với trường hợp hồ sơ TTHC có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, Phòng chủ trì phải báo cáo Lãnh đạo Sở các nội dung liên quan và đề xuất làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn; kết thúc buổi làm việc phải lập biên bản ghi rõ thời gian làm việc, nội dung hướng dẫn, các yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu về thời gian phải hoàn thiện hồ sơ để nộp hồ sơ bổ sung (tuỳ trường hợp để yêu cầu về thời gian nộp hồ sơ bổ sung nhưng không quá 10 ngày), sau đó uỷ quyền Trưởng phòng ký thông báo (gửi kèm Biên bản làm việc). Trường hợp quá thời gian quy định, chủ đầu tư chưa nộp lại hồ sơ, Phòng chủ trì dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký ban hành thông báo hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định về giải quyết hồ sơ TTHC.

- Về thời gian giải quyết: Thời gian chủ đầu tư hoàn thiện bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC và phải đảm bảo không quá tổng thời gian đã được quy định của hồ sơ TTHC.

-  Khi chủ đầu tư nộp hồ sơ TTHC đã được chỉnh sửa và nộp bổ sung (theo nội dung tại biên bản làm việc) vào bộ phận Một cửa, được thực hiện như sau:

+ Cán bộ tại bộ phận Một cửa có trách nhiệm: Liên hệ với phòng chuyên môn (cán bộ thụ lý hồ sơ) để phối hợp cùng kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo đúng nội dung tại văn bản yêu cầu chỉnh sửa để hồ sơ cơ bản đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận và thụ lý tiếp.

+ Cán bộ phòng chủ trì được giao thụ lý có trách nhiệm: Cùng cán bộ tại bộ phận “một cửa” kiểm tra, xác nhận hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung theo các nội dung yêu cầu, đủ điều kiện giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh cần phối hợp cán bộ một cửa lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện theo đúng nội dung đã góp ý. (Lưu ý: Hồ sơ chủ đầu tư nộp bổ sung phải kèm văn bản có nội dung tổng hợp ý kiến theo biên bản làm việc, có có giải trình, tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến và đề xuất tiếp tục xem xét. Hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa không được nhập mới mà được gộp vào hồ sơ đang giải quyết (cùng mã hồ sơ), được ghi tiếp ngày bổ sung, ngày trả kết quả vào “Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ”).

IV. THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỤ THỂ CỦA CÁC TTHC.

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

a- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 03 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 14 ngày (phòng phối hợp giải quyết trong 7 ngày).

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Về nội dung lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có): Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để chuẩn bị hồ sơ kèm dự thảo văn bản lấy ý kiến (đối với trường hợp gửi hồ sơ lấy ý kiến) hoặc dự thảo Giấy mời họp (đối với trường hợp tổ chức cuộc họp). Việc lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có) được thực hiện theo quy chế riêng. Hồ sơ lấy ý kiến có gửi cho chủ đầu tư để biết và phối hợp. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

(kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 01)

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

a - Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 05 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 17 ngày (phòng phối hợp giải quyết trong 10 ngày – nếu có).

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Về nội dung lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có): Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để chuẩn bị hồ sơ kèm dự thảo văn bản lấy ý kiến (đối với trường hợp gửi hồ sơ lấy ý kiến) hoặc dự thảo Giấy mời họp (đối với trường hợp tổ chức cuộc họp). Việc lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có) được thực hiện theo quy chế riêng. Hồ sơ lấy ý kiến có gửi cho chủ đầu tư để biết và phối hợp. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

 (kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 02)

3. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình.

a - Tổng thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 05 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 37 ngày (trường hợp GPQH thuộc thẩm quyền của Sở QH-KT cấp), hoặc 22 ngày (trường hợp GPQH thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố cấp), phòng phối hợp giải quyết trong 15 ngày – nếu có.

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Phòng chủ trì phải tổ chức lấy ý kiến theo hình thức liên thông của các cơ quan có liên quan (gửi hồ sơ hoặc tổ chức cuội họp) đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương để tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư theo quy định.

- Trường hợp hết thời gian trả lời liên thông theo quy định mà chưa nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, văn bản tổng hợp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, Phòng chủ trì tiếp tục triển khai các thủ tục, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, cấp Giấy phép quy hoạch theo quy định. (việc phối hợp giải quyết giữa các cơ quan được thực hiện theo quy định về trách nhiệm tại quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố).

- Trường hợp cần thiết, Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để gửi xin ý kiến lần hai, thời hạn đề nghị trả lời không quá 05 ngày làm việc; Quá thời hạn nêu trên mà chưa có ý kiến trả lời (bằng văn bản) của các đơn vị, Phòng chủ trì chủ động báo cáo đề xuất giải quyết hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo thời gian.

(kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 03)

4. Chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc công trình.

a - Tổng thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc. (15 ngày làm việc đối với dự án, công trình đã có Giấy phép quy hoạch còn hiệu lực)

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 02 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 15 ngày (09 ngày đối với dự án, công trình đã có Giấy phép quy hoạch còn hiệu lực), phòng phối hợp giải quyết trong 07 ngày – nếu có.

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố, các cơ quan có liên quan (nếu có), thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC; Phòng chủ trì dự thảo văn bản trình Lãnh đạo sở ban hành thông báo cho chủ đầu tư để biết đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để sớm có kết quả góp ý.

 (kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 04)

14829 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…