×

Cảnh báo

JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 558

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Riêng đối với Sở Xây dựng thuộc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

Về lãnh đạo, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Giám đốc và không quá 3 Phó giám đốc. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở. Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Đối với các tỉnh, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng không quá 8 đơn vị, bao gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chi cục Giám định xây dựng.

Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng không quá 10 đơn vị, cụ thể như sau: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Phát triển đô thị; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Cấp phép xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý nhà nước và thị trường bất động sản; Chi cục Giám định xây dựng.

Riêng đối với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không thành lập Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ và giữ nguyên Phòng Pháp chế như hiện nay. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng Đề án về cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ trước khi quyết định.

Đơn vị sự nghiệp gồm có Trung tâm (hoặc Viện) Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng, hoặc trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc UBND Thành phố. 

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gọi tắt là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác vận dụng, áp dụng các quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.

Ngày 15/3, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã ký ban hành Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Thông tư này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện ngay sau khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành kế hoạch cắm mốc giới.Đối với quy hoạch chi tiết, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện sau khi đồ án Quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu cần bảo vệ khác đã cắm mốc ranh giới theo quy định chuyên ngành thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng.Đối với các tuyến đường giao thông xác định giữ nguyên quy mô hoặc phạm vi chiếm dụng theo hiện trạng trong quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các tuyến đường nội bộ phục vụ trong các khu vực đã được giao cho một đơn vị quản lý và sử dụng hợp pháp, ổn định và phù hợp với quy hoạch thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng.Trên cơ sở yêu cầu quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định về tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc giới đối với hồ sơ cắm mốc giới thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình theo quy định tại khoản 3 Điều 5 tại Thông tư này.Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/4/2016 và thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị./.

Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) và phát động “Tháng công nhân” năm 2016; trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP đã tới dự.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã ôn lại sự ra đời và phát triển của Ngày Quốc tế lao động 1/5, sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã và đang phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô và đất nước.

Thời gian tới, khi Việt Nam đã chính thức tham gia cộng đồng các nước Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia ký kết rất nhiều hiệp định thương mại quốc tế đa phương và song phương, đặc biệt khi Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết và sắp được tổ chức thực hiện, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức,… Vì vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ phải nỗ lực để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao việc các cấp, các ngành và đặc biệt là công đoàn Thủ đô đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức phát động và triển khai nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là các hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong “Tháng Công nhân”; đã tham mưu với Thành phố nhiều cơ chế chính sách nhằm chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành và đặc biệt là công đoàn các cấp Thành phố cần tập trung chỉ đạo, thực hiện chăm lo, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô và đất nước. Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của tổ chức công đoàn, của cả hệ thống chính trị và của đội ngũ công nhân lao động về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, nhất là 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Các cấp ủy và tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo, các cấp chính quyền nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động có hiệu quả.

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào hành động cách mạng, động viên công nhân, lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động của Thành phố. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách với người lao động; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “Tháng Công nhân 2016”, với các hoạt động thiết thực, không mang tính thời điểm mà cần được duy trì liên tục, lâu dài.

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, hướng về cơ sở, nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức để tập hợp; phát động sâu rộng trong công nhân, viên chức, người lao động các phong trào thi đua. Đặc biệt, tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tích cực tham gia vào đời sống chính trị - xã hội Thủ đô, thực hiện tốt vai trò công dân, tham gia đầy đủ, trách nhiệm, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22/5 sắp tới.

Nhân dịp này, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tài trợ và trao 1.200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 1.200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 1914/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500 tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Quy hoạch nhằm xây dựng khu nhà ở hiện đại, thấp tầng sinh thái, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực; Tạo tiền đề và động lực phát triển đô thị phía Nam thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Trì.

Theo đó, tổng diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 80.616m2, trong đó: Khu nhà ở X20 khoảng: 2.095m2 (thực hiện theo dự án riêng); Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch: 78.521m2. Quy mô dân số tính toán khoảng 960 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt; Xây dựng khu nhà ở hiện đại, thấp tầng sinh thái, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực; Tạo tiền đề và động lực phát triển đô thị phía Nam Thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Trì.

Tổ chức khu nhà ở có môi trường sinh thái, bền vững, mật độ xây dựng thấp, kết hợp với không gian cây xanh, mặt nước; góp phần nâng cao môi trường sống cho người dân khu vực, khai thác hiệu quả đất đai của Thành phố.

Đề xuất Quy hoạch quản lý theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở mới được duyệt làm cơ sở pháp lý cho Chủ đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và chính quyền các cấp quản lý đầu tư và xây dựng theo quy hoạch.

Về bố cục không gian kiến trúc, trên trục đường quy hoạch ở phía Đông Bắc bố trí khu cây xanh tập trung, hồ nước kết hợp một số công trình dịch vụ, thể dục thể thao phục vụ chung cho khu vực; kết nối với khu đỗ xe tập trung, bảo đảm nhu cầu đỗ xe cho khu công viên cây xanh và khu vực khi có nhu cầu.

Các cụm nhà ở được tổ chức đa dạng bao gồm: Biệt thự, nhà vườn, nhà vườn thấp tầng; được bố trí với mật độ xây dựng thấp, sinh thái kết nối với các không gian cây xanh phân tán trong nhóm ở tạo được sự hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan. Hệ thống giao thông trong khu biệt thự, nhà vườn được tổ chức độc lập theo một mạng riêng đảm bảo sự yên tĩnh, thuận tiện tiếp cận cho người dân sinh sống tại dự án, góp phần cải thiện điều kiện môi trường vi khí hậu.

Cụm công trình công cộng hạ tầng xã hội (nhà trẻ, mẫu giáo) được tổ chức tại trung tâm đơn vị (ở phía Nam dự án), đảm bảo bán kính phục vụ với hình thức bố cục công trình mềm dẻo, nhiều không gian cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sự phạm tốt.

Trong phân đợt đầu tư, xây dựng đợt đầu bao gồm: Ưu tiên xây dựng các tuyến giao thông đường bộ với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông cấp khu vực (đoạn đường phía Đông Nam dự án nối đến đường Phan Trọng Tuệ); đường trục chính dự án (đoạn phía Nam), đường phân khu vực (đoạn phía Bắc giáp khu cây xanh công viên tưởng niệm danh nhân Chu Văn An). Đồng thời, xây dựng công trình nhà trẻ, khu nhà ở thấp tầng đồng bộ với hệ thống cây xanh, hồ nước; có giải pháp giảm thiểu tác động của khu nghĩa trang hiện có. Đợt 2, bao gồm xây kè tuyến mương (phía Tây Bắc) cùng với hệ thống bãi đỗ xe tập trung; Xây dựng các hạng mục còn lại.

Sáng ngày 20/4/2016, tại Khu đô thị sinh thái Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị giữa kỳ về “Xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia - giai đoạn 1” với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành liên quan, các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức và nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hà Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng đã giới thiệu khái quát về thực trạng phát triển đô thị Việt Nam và sự cần thiết phải xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia (Chiến lược).Hiện nay, dân số đô thị của Việt Nam đạt khoảng 35,7%, tương ứng khoảng trên 32 triệu cư dân đô thị, và ước tính đến năm 2020 sẽ có khoảng 40% dân số Việt Nam sẽ sống trong các khu vực đô thị. Tính đến tháng 12/2015, Việt Nam có 787 đô thị từ loại V trở lên và đô thị đã trở thành động lực quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân của Việt Nam, đóng góp của khu vực đô thị chiếm khoảng 70-75% tổng thu ngân sách nhà nước, riêng 5 đô thị trực thuộc trung ương đã đóng góp khoảng 52,6% GDP cả nước.


Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn về phát triển đô thị, hệ thống đô thị Việt Nam cũng bộc lộ nhiều bất cập về chất lượng hạ tầng, khả năng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ xã hội cho người dân cũng như năng lực ứng phó hiệu quả đối với những thách thức trong bối cảnh mới, trong đó có các thách thức về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên; hệ thống pháp luật về quản lý phát triển đô thị là những công cụ cốt lõi để chỉ đạo, định hướng và kiểm soát quá trình phát triển hệ thống đô thị Việt Nam những năm qua đã mang lại những lợi ích quan trọng nhưng cũng cần điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển trong bối cảnh hiện nay và trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia như một công cụ chính để thúc đẩy phát triển đô thị tại cả hai cấp độ trung ương và địa phương, và qua đó cung cấp các chương trình đầu tư cụ thể nhằm huy động nguồn lực cho phát triển hơn nữa hệ thống đô thị quốc gia là hết sức cần thiết.

Bà Hà Anh cũng cho biết, trong giai đoạn 1 (dự kiến kết thúc vào tháng 9/2016) của Dự án “Xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia” với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Liên minh Các Thành phố, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành các hoạt động như: Điều tra, khảo sát và tập hợp các thông tin cơ bản về thực trạng đô thị Việt Nam; Đánh giá tổng quan hiện trạng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, làm rõ các bất cập, tồn tại; Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong chuẩn bị Chiến lược phát triển đô thị quốc gia; Nghiên cứu đề xuất các mục tiêu của Chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày các tham luận liên quan đến việc xây dựng Chiến lược, như vấn đề hoàn thiện khung chính sách phát triển đô thị; xây dựng bộ chỉ số đánh giá đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý phát triển đô thị; phát triển nhà ở xã hội, những thách thức của biến đổi khí hậu, công tác quản lý vệ sinh môi trường tại đô thị…

Các đại biểu tham dự Hội thảo đại diện Vụ KHCN và môi trường Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Tổ chức Định cư Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN-Habitat) cũng đã phát biểu trao đổi về một số nội dung cần nghiên cứu và đưa vào Chiến lược.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bày tỏ cảm ơn các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế đã tham dự Hội thảo, có bài tham luận và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ về việc quản lý và thúc đẩy sự phát triển của các đô thị, thể hiện khá rõ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy, sự phát triển mở rộng quy mô của đô thị, tăng số lượng đô thị trong thời gian qua chưa đồng bộ với chất lượng đô thị, những vấn đề về chuyển đổi ranh giới hành chính của các đô thị, không gian kinh tế, nhân khẩu học đô thị còn chưa được thực hiện theo đúng các định hướng, mặt khác, bản thân các định hướng trước đây đã được ban hành cũng đã trở nên lạc hậu và không phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thị.

Đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo này và những bài tham luận tâm huyết, nghiêm túc của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã giúp cho nhóm nghiên cứu có thêm những góc nhìn khác nhau trong quá trình xây dựng Chiến lược, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh tin tưởng rằng, sau giai đoạn nghiên cứu, Chiến lược phát triển đô thị quốc gia sẽ được hoàn thiện và trở thành một khung chính sách quan trọng, một công cụ giúp Chính phủ tăng cường kiểm soát công tác phát triển đô thị và đặt nền móng cơ sở mang tính nghiên cứu phục vụ các quyết định về phát triển đô thị trong tương lai, thu hẹp khoảng trống hiện tại giữa các mục tiêu phát triển nêu trong Chương trình phát triển đô thị quốc gia và chương trình phát triển đô thị tại các địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thống nhất cao những vấn đề rất quan trọng của sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội Thủ đô trong 5 năm tới, đó là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và 6/8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Về từng nội dung cụ thể, đối với Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa Nghị quyết. Cùng với Chương trình hành động, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI. Trong đó, điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố theo hướng phải bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu mà Trung ương đề ra. 

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố cần phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chương trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện nội dung chương trình đề ra.

Về 6 chương trình công tác lớn của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố được Hội nghị thông qua, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là những chương trình được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, thiết thực, hiệu quả; có kế thừa các chương trình công tác các nhiệm kỳ trước; đồng thời bổ sung, phát triển, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ phát triển Thủ đô và đất nước trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Để đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi, trong quá trình hoàn thiện, triển khai tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các Ban chỉ đạo chương trình, các cấp, các ngành Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ quán triệt, tuyên truyền nội dung các chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong mỗi chương trình của Thành ủy, cần tiến hành rà soát, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể thực hiện; có kế hoạch huy động và phân bổ hợp lý nguồn lực, chú trọng cân đối tổng thể nguồn lực toàn Thành phố; tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách của Thành phố nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình của Thành ủy đã đề ra. Đồng thời, phát huy tính chủ động, quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các ban chỉ đạo của các cấp ủy từ nhiệm kỳ trước, thực hiện nghiêm chế độ giao ban Ban chỉ đạo chương trình hàng quý, kiểm điểm trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mỗi chương trình. 

Nhấn mạnh đến một số vấn đề cần lưu ý đối với mỗi chương trình công tác, đối với Chương trình 01, Bí thư Thành ủy cho rằng đây là Chương trình cốt lõi, “xương sống”, là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Thành phố. Kế thừa kết quả, kinh nghiệm chỉ đạo từ nhiệm kỳ trước, các cấp ủy, ban chỉ đạo chương trình cần phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành; cụ thể hóa chương trình bằng các đề án, chuyên đề, kế hoạch chi tiết, cụ thể. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy hoan nghênh việc Văn phòng UBND TP nêu gương, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và đề nghị tinh thần này cần phải được biểu dương, lan tỏa ra các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Đối với Chương trình về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, hiện nay, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội có trên 3,7 triệu người, chiếm trên 50% dân số và 2,2 triệu lao động, chiếm 55,6% lực lượng lao động của Thành phố, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ trước của Thành phố rất ấn tượng, trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ này Thành ủy đề ra các chỉ tiêu về số xã nông thôn mới, về thu nhập… cao hơn so với chuẩn của Trung ương, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh to lớn của khu vực ngoại thành vào sự phát triển của Thành phố.

Về chương trình về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, phát triển văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các Ban chỉ đạo chương trình cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, xác định đây nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh: nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” là hết sức quan trọng để duy trì môi trường hòa bình, an toàn cho Thủ đô phát triển. Đây luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện. Bên cạnh đó, chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức” tiếp tục được Thành ủy xác định là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, cùng đồng tâm, hiệp lực để thực hiện. Bởi “cải cách hành chính tốt thì mới tinh giản đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, qua đó, mới ngăn ngừa được tham nhũng, tiêu cực”.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, trên cơ sở kết quả khá toàn diện quý I, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 đòi hỏi các cấp, các ngành phải ra sức phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trước hết là nhiệm vụ tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Khẩn trương xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ với yêu cầu đặt ra ở một tầng cao mới, tạo những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nam volutpat luctus pellentesque. Cras quis mollis lacus. Sed et sem diam. Nulla in diam id quam bibendum consectetur quis at augue. Sed lobortis libero ac magna consectetur placera

Nam volutpat luctus pellentesque. Cras quis mollis lacus. Sed et sem diam. Nulla in diam id quam bibendum consectetur quis at augue. Sed lobortis libero ac magna consectetur placera

Page 7 of 10

Trạng thái truy cập

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…