Chức năng:

Văn phòng là một đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan, bao gồm: công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng - kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác quản trị - trụ sở và hậu cần của cơ quan; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác nội chính, pháp chế; công tác một cửa, văn thư - lưu trữ; công tác tài chính - kế toán; công tác công bố, bàn giao quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND Thành phố.

c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở; Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan xây dựng dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND cấp huyện theo phân công của thành phố.

d) Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của cơ quan và trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc của Thành phố; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ sau khi được phê duyệt.

đ) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCC, VC) của Sở bao gồm: bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển; chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cử đi học, đi tham quan, khảo sát học tập ở nước ngoài; chế độ tiền lương và chính sách cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ chính sách khác theo quy định. Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình nội bộ của cơ quan về công tác tổ chức, cán bộ.

e) Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCC, VC cơ quan.

g) Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCC,VC cơ quan.

h) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, VC; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

i) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện: hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; Hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo quy định của pháp luật; Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.2. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

a) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan.

b) Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đề xuất xây dựng quy chế, quy trình khen thưởng - kỷ luật đối với CBCC, VC, nhân viên hợp đồng của cơ quan.

d) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.3. Công tác cải cách hành chính:

a) Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các quyết định, chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của UBND thành phố và theo dõi, đôn đốc các phòng ban đơn vị thuộc Sở thực hiện.

b) Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

c) Đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định hiện hành.

d) Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

đ) Chủ trì tổng hợp báo cáo về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ chuyên môn của Sở (theo tuần, tháng, quý... phục vụ yêu cầu sơ kết, tổng kết và các yêu cầu khác của Lãnh đạo Sở).

e) Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tiếp nhận và xử lý thông tin của công dân, tổ chức phản ánh đến Sở (qua đường dây nóng, hộp thư góp ý trực tiếp...).

g) Chủ trì thực hiện việc công tác tiếp công dân của Sở theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở xây dựng các quy chế, quy định trong việc giải quyết thủ tục hành chính và trong công tác cải cách hành chính của cơ quan.

k) Là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC, các hồ sơ, thủ tục do Sở Quy hoạch - Kiến trúc giải quyết.

2.4. Công tác Tài chính - Kế toán:

a) Chủ trì quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố. Chủ trì tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm từ tất cả các nguồn vốn và triển khai thực hiện.

b) Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước, chương trình, dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa.

c) Quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị dự toán cấp 2 đối với toàn bộ các nguồn vốn thực hiện theo quy định.

d) Báo cáo tổng hợp thu chi ngân sách của Sở và các đơn vị dự toán cấp 2; Báo cáo công tác thực hiện khoán chi hành chính; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo định kỳ và đột xuất.

đ) Phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đúng mục tiêu chương trình, kế hoạch tổ chức lập quy hoạch đã được duyệt đối với phần kế hoạch tài chính thuộc ngành do các sở - ngành, quận - huyện quản lý thực hiện;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng kinh phí, tài sản do Nhà nước giao cho các đơn vị thuộc Sở.

g) Thu và đề xuất sử dụng phí thẩm định đồ án quy hoạch theo quy định của Nhà nước, Thành phố.

h) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

2.5. Công tác Văn thư - Lưu trữ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của Văn thư cơ quan theo quy định của pháp luật và thực hiện theo quy trình Văn thư của Sở.

b) Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở về nghiệp vụ văn thư, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

d) Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.

đ) Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định (chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng...).

e) Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ Thành phố; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước.

g) Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

h) Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan hàng năm.

i) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác của Sở.

k) Chủ trì xây dựng các nội quy, qui chế nội bộ, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của Sở để trình lãnh đạo Sở ban hành.

l) Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.6. Công tác pháp chế:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế của cơ quan theo quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

b) Tham gia với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác xây dựng pháp luật, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra xử lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.

c) Là đầu mối cập nhật văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc và các nội dung liên quan, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị cách thức áp dụng văn bản pháp lý khi thực thi nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chung của Sở theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do ngành Tư pháp và Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

2.7. Công tác công nghệ thông tin: 

a) Trực tiếp đầu mối quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Sở. Đảm bảo kỹ thuật và vận hành thông suốt các hệ thống thông tin thành phần của Sở Quy hoạch - Kiến trúc bao gồm: Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin; Hệ thống quản lý và điều hành tác nghiệp; Hệ thống thông tin quy hoạch đô thị; Cổng thông tin điện tử; Kho dữ liệu số hoá…;

b) Chủ trì xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở được giao thực hiện thuộc tất cả các nguồn vốn (xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết, tập huấn đào tạo sử dụng,...).

c) Đầu mối quản lý kỹ thuật, cấp phát, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN và mạng điện thoại; Quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ. Nghiên cứu, ứng dụng các nội dung Công nghệ thông tin phục vụ bộ phận “Một cửa”. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn dữ liệu, an toàn thông tin và bảo mật hệ thống theo quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

d) Quản lý Cổng thông tin điện tử (Website)Trang Thông tin điện tử nội bộ của Sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; Phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc đăng tải trên Website của Sở các thông tin liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm của Sở theo quy định. Phối hợp với các phòng chuyên môn đăng tải trên Website của Sở để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch, các qui chế, qui định về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

đ) Đầu mối xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn thành phố: xây dựng, cập nhật, chỉnh lý các số liệu, tài liệu, thông tin và lưu trữ những hồ sơ, văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố.

e) Nghiên cứu, đề xuất các phương thức đa dạng để chuyển tải thông tin quy hoạch kiến trúc tới các cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng, thực hiện phổ cập thông tin quy hoạch kiến trúc tới cộng đồng.

g) Chủ trì xây dựng các quy định, quy chế của Sở trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện chế độ báo cáo đối với các nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.8. Công tác công bố, công khai, bàn giao quy hoạch:

a) Đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

b) Tập hợp các thông tin, hồ sơ về quy hoạch và dự án được duyệt để cung cấp cho lãnh đạo, các phòng chuyên môn và các địa phương; Xử lý, biên soạn các thông tin dưới dạng đơn giản, dễ hiểu, dễ phổ cập. Hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp với chính quyền các cấp, Chủ đầu tư dự án thực hiện công tác thông tin, phổ biến, công khai quy hoạch.

2.9. Công tác Quản trị:

a) Quản lý, theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo điều kiện làm việc của CBCC, VC cơ quan.

b) Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, xăng dầu, văn phòng phẩm... theo quy định.

c) Thực hiện công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và việc hiếu, hỷ theo quy định.

d) Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo quy định; bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở. Quản lý và điều hành hoạt động của tổ lái xe cơ quan.

đ) Bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt trong cơ quan.

e) Chủ trì, phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, VC, lao động trong cơ quan.

g) Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ, an ninh trật tự cơ quan.

h) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế cơ quan trong thực hiện công tác quản trị trụ sở.

2.10. Công tác đối ngoại, phát ngôn, thông tin và truyền thông cho cơ quan.

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Sở trong công tác đối ngoại, ngoại giao; Chánh Văn phòng là Người phát ngôn, được Giám đốc Sở ủy quyền đại diện cho Sở cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Sở về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở; tổ chức các cuộc họp báo; chủ trì việc theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí liên quan đến Sở.

2.11. Công tác Đảng, đoàn thể:

a) Thực hiện chức năng Văn phòng Đảng ủy giúp việc cho Đảng ủy Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

b) Đầu mối điều phối quan hệ giữa chính quyền với các Đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Sở: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị, các đơn vị liên quan.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công trong nội bộ Sở:

a) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước: thực hiện theo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở (ban hành tại Quyết định số 33/QĐ-QHKT ngày 05/01/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) và các quy định của Thành phố, Trung ương.

b) Công tác quân sự, quốc phòng an ninh.

c) Tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc do các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị hàng tháng, quý, 6 tháng và năm.

d) Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch công tác chung của Sở.

đ) Chủ trì xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở.

e) Thường trực các Hội đồng, Ban: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng, đào tạo CBCCVC; Hội đồng thanh lý tài sản cơ quan; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban quản lý chương trình Công nghệ thông tin của Sở. Cử thành viên tham gia Hội đồng khoa học của Sở, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng; được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản về tổ chức cán bộ, tài chính kế toán và một số loại giấy tờ hành chính khác theo Quyết định cụ thể của Giám đốc Sở.

Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chánh Văn phòng và CBCC, nhân viên báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp việc Chánh Văn phòng, giúp việc Lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Văn phòng:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên;

- Cao đẳng;

- Cán sự;

- Nhân viên thừa hành - phục vụ (LĐHĐ 68).

Từng cán bộ công chức, nhân viên thuộc Văn phòng phải chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Văn phòng Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế của Văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

a) Lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo trước Hội đồng nhân dân Thành phố, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành và theo các quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân;

e) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo tiêu chuẩn chức danh, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường khớp nối đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, tỷ lệ 1/500. Tuyến đường khớp nối đường Ngô Thì Nhậm kéo dài thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và phường Dương Nội, quận Hà Đông dài khoảng 270m.

Theo quyết định, tuyến đường thuộc địa giới hành chính phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và phường Dương Nội, quận Hà Đông; điểm đầu tuyến (điểm A) tại ranh giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTM Dương Nội, tỷ lệ 1/500; điểm cuối tuyến (điểm B) tại nút giao với đường quy hoạch phía Đông Nam hồ điều hòa KĐTM Dương Nội.

Tuyến đường dài khoảng 270m, có mặt cắt ngang 40m gồm: Lòng đường xe chạy 2x11,5m; Vỉa hè hai bên rộng 2x6m; Dải phân cách trung tâm rộng 5m.

Tại vị trí tuyến đường giao cắt với đường quy hoạch rộng 40m phía Bắc hồ điều hòa KĐTM Dương Nội (điểm A) dự kiến xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng đường Ngô Thì Nhậm kéo dài; tại vị trí tuyến đường giao cắt với các đường quy hoạch khác xây dựng nút giao thông cùng mức.

Cty CP Tập đoàn Nam Cường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Nam Từ Liêm và Hà Đông, cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biêt, thực hiện; lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và triển khai cắm mốc giới; bàn giao mốc giới cho UBND quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Theo đó, UBND TP sẽ thành lập Ban tổ chức thi tuyển và Hội đồng tuyển chọn phương án, lập quy chế tổ chức thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế và các thông tin hướng dẫn, các nội dung liên quan đến kinh phí thi tuyển.

Sau khi hoàn thành dự thảo quy chế thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế và các nội dung phục vụ nghiên cứu chuyên môn, sẽ tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia về phương pháp tiếp cận và định hướng nghiên cứu bảo tồn và phát triển 2 làng nghề, bổ sung và phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế.

Trên cơ sở hồ sơ năng lực và dự thảo phương pháp tiếp cận nghiên cứu của các đơn vị dự thi, Ban tổ chức thi tuyển tổ chức lựa chọn 5 đơn vị để tham gia thi tuyển cho 1 đồ án.

Các đơn vị tư vấn tiến hành các thủ tục đăng ký tham gia và làm bài thi tuyển (dự kiến trong khoảng 2 tháng) nộp bài. Hội đồng tuyển chọn tổ chức chấm chọn phương án, tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành và cộng đồng nhân dân, báo cáo kết quả, trình UBND TP phê duyệt các phương án đạt giải và phương án lựa chọn, công bố và trao thưởng.

Tại cuộc họp về ý tưởng thiết kế dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng, Gia Lâm và làng dệt lụa Vạn Phúc, Hà Đông mới được tổ chức, UBND TP yêu cầu xây dựng đây là điểm đến du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở phù hợp quy hoạch, cần phải bảo tồn, khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghề truyền thống của làng nghề. Đồng thời đảm bảo thân thiện với môi trường và hài hòa với cảnh quan khu vực.

Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7km2. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 768/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu hướng tới là đáp ứng các yêu cầu phát triển, công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội có sự phân công, hợp tác, chia sẻ và liên kết giữa các địa phương trong Vùng; đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả; hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống, tác động của biến đổi khí hậu nhằm xây dựng Vùng phát triển thịnh vượng và có môi trường bền vững.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Vùng, tạo điều kiện cho các đô thị tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tạo động lực thúc đẩy phát triển cho các khu vực xung quanh về kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng làm cơ sở cho lập và điều chỉnh các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng dọc tuyến đường vành đai, cao tốc liên tỉnh, các vùng và khu chức năng đặc thù, quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; là cơ sở lập dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đề xuất cơ chế chính sách và mô hình quản lý Vùng.

Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7km2.

Trên cơ sở vị trí, vai trò, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, các tỉnh trong Vùng tạo thành các mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng, chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng, động lực của các địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh và toàn Vùng.

Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, là các địa phương có tốc độ và tỉ lệ đô thị hóa cao; có vị trí trung tâm của toàn Vùng trên cơ sở vị thế của Thủ đô Hà Nội với các vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của quốc gia, trong đó nổi bật là các thế mạnh về công nghiệp, đào tạo, nguồn nhân lực và các điều kiện hạ tầng; các chức năng cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tăng cường thông qua việc thiết lập các trung tâm tài chính - thương mại, nghiên cứu - phát minh khoa học, hội nghị hội thảo, thể dục thể thao, không gian di sản và du lịch quốc tế…

Trong đó, Hà Nội với vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phát huy vai trò là trung tâm động lực chính, đầu mối liên kết quản lý, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung hình thành các trung tâm thương mại tài chính lớn của quốc gia (Trung tâm tài chính Bắc Sông Hồng; Trung tâm hội chợ; Trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa Tây Hồ Tây…), các khu nghiên cứu - đào tạo công nghệ cao (Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc…); Trung tâm văn hoá - lịch sử lớn (Hoàng Thành Thăng Long; Vườn Quốc gia Ba Vì…); đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Thủ đô khoảng từ 65 - 70%.

Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam, là các tỉnh thuộc Đông Nam đồng bằng sông Hồng. Phát huy các lợi thế tiếp cận cửa ngõ và hệ thống giao thông hướng biển (hành lang Hà Nội - Phố Nối - Hải Dương - Hải Phòng), tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội (Hưng Yên - Đồng Văn - Phủ Lý); phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển; phát triển các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại, y tế, đào tạo, thể dục thể thao, chế biến nông phẩm cấp vùng.

Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là các tỉnh trung du miền núi. Đây là vùng cửa ngõ chuyển tiếp giữa Vùng Thủ đô Hà Nội với Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Trong đó, Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng (cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước...). Phú Thọ phát triển các vùng du lịch văn hóa di sản, du lịch sinh thái (Đền Hùng, Xuân Sơn)… Thái Nguyên phát triển về y tế, giáo dục đào tạo chất lượng cao cho Vùng Thủ đô Hà Nội và toàn quốc, du lịch quốc gia (hồ Núi Cốc, ATK…)... Bắc Giang là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận - trung chuyển hàng hóa của Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), phát triển du lịch (Tây Yên Tử, Hồ Khuôn Thần, Hồ Cấm Sơn…), sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp chất lượng cao tại các huyện phía Đông của tỉnh; là đầu mối kinh doanh - thương mại quan trọng của Vùng với các tỉnh Đông Bắc của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc...

 Ấn phẩm "Hồ sơ các thành phố Việt Nam" được xây dựng dựa trên số liệu của 78 thành phố trải dài trên 6 vùng của đất nước sẽ giới thiệu bức tranh chung về hệ thống đô thị hiện nay.

Ấn phẩm này được chính thức giới thiệu và ra mắt ngày hôm nay, 12/11 tại hội thảo Xây dựng chỉ số thịnh vượng đô thị do Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) và Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tổ chức.

Ấn phẩm trên là thành quả của Dự án xây dựng hệ thống quan trắc đô thị Việt Nam do UN-Habitat phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam thực hiện từ năm 2009. Mục đích của dự án nhằm đánh giá các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển Việt Nam tại các thành phố.

"Hồ sơ các thành phố Việt Nam" được xây dựng dựa trên số liệu của 78 thành phố, trải dài trên 6 vùng của đất nước. Số liệu được thu thập thông qua kết quả bảng điều tra, được tổng hợp, phân tích, kết hợp với dữ liệu thống kê điều tra quốc gia năm 2009 và cập nhật ở năm 2011, 2012.

Cuốn sách giới thiệu tình hình phát triển chung ở nhiều mặt của từng đô thị từ lịch sử hình thành, đặc điểm hành chính, đất đai, dân số, lao động, đến kinh tế, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng và môi trường… đã phản ánh một phần bức tranh tổng thể về hệ thống đô thị của Việt Nam hiện nay.

Ông Nguyễn Quang-Giám đốc UN-Habitat cho biết: “Hồ sơ các thành phố Việt Nam” giúp ta hiểu được tình trạng chung của từng thành phố, thị xã là nền móng cơ bản trong việc hình thành hồ sơ hiện trạng đô thị Việt Nam trong tương lai. Ấn phẩm này hi vọng sẽ hỗ trợ các nhà quy hoạch, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong việc xây dựng chính sách và chiến lược phát triển đô thị một cách bền vững hơn.”./.

 Ngày 11/5, tiếp tục chương trình vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với các cử tri huyện Ba Vì. Trong buổi sáng, các ứng cử viên đã tiếp xúc với trên 300 cử tri các xã khu vực trung tâm huyện. Buổi chiều, tại Trường phổ thông trung học Ba Vì, các ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri các xã khu vực đồi gò của huyện. Dự các buổi tiếp xúc còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, theo đó, đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội gồm 5 ứng cử viên: ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng Đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Ngọ Duy Hiểu, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ; ông Trần Danh Lợi, Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu phát triển đô thị; bà Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Trại, huyện Ba Vì.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri huyện Ba Vì, các ứng cử viên nhấn mạnh nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ làm tốt vai trò đại biểu, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri nơi ứng cử; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, ý kiến của cử tri; sâu sát cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành chính sách pháp luật của Quốc hội. Đồng thời, bản thân và gia đình sẽ gương mẫu trong chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với ứng cử viên Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong chương trình hành động của mình, đồng chí cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để truyền đến các cơ quan chức năng, đến Quốc hội. Đồng thời, phối hợp cơ quan của TP Hà Nội, các cơ quan của Trung ương để giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Trung Hải sẽ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Đây cũng chính là nhiệm vụ nặng nề và mong mỏi của Đảng, Nhà nước, nhân dân và đại biểu Quốc hội các khóa để Quốc hội thực sự xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là đại diện cho quyền lợi và ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: với cương vị là đại biểu Quốc hội, ông sẽ chủ động đề xuất các giải pháp cấp bách, lâu dài đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, khắc phục thiên tai biến đổi khí hậu, hợp tác, đối ngoại và hội nhập kinh tế thế giới; các cơ chế đặc thù thực hiện Luật Thủ đô, các chính sách hỗ trợ thúc đẩy đầu tư phát tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đối với các địa phương nghèo, khó khăn, vùng miền núi và khu vực đồng bào dân tộc; các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, tri ân với các gia đình người có công với đất nước.

Đặc biệt, với cương vị Bí thư Thành uỷ, đồng chí sẽ cùng tập thể Thành uỷ chỉ đạo các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 theo Nghị quyết lần thứ 16 của Đảng bộ Thành phố.

Bí thư Thành ủy đánh giá: Ba Vì là huyện khó khăn của Thành phố, nhưng cũng là địa phương giàu truyền thống cách mạng, hội tụ của văn hóa xứ Đoài nên có nhiều tiềm năng để phát triển. Chính vì vậy, trong các cuộc họp, Thường vụ Thành ủy đã bàn bạc các giải pháp, các chính sách cho Ba Vì cũng như các địa phương còn khó khăn của Thành phố, trong đó, có việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông để phát triển du lịch văn hoá, tạo động lực để huyện phát triển. Cùng với đó, Thành phố sẽ tập trung đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, nhất là trường học, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

 

 

Cử tri huyện Ba Vì phát biểu tại buổi tiếp xúc

 

Cử tri huyện Ba Vì đáng giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ đề đạt với Quốc hội, các cơ quan Trung ương và Thành phố quan tâm, giải quyết những vấn đề dân sinh trên địa bàn, trong đó, có việc đánh giá tác động ô nhiễm môi trường nước (xả thải ra khu vực sông Hồng) và  không khí (mùi hóa chất) của Nhà máy hóa chất Việt Trì (Phú Thọ) xem có ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân các xã của Ba Vì hay không; cùng với đó đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước, khôi phục sông Tích, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng cho các xã vùng dự án.

 

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn tình cảm của cử tri huyện Ba Vì, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh: "Dù trúng cử hay không, các ứng cử viên chúng tôi với trách nhiệm và tình cảm với Thủ đô sẽ làm hết sức mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô thực sự xanh, sạch, đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước".

Sáng 9/5, Thường trực UB MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 - quận Hoàn Kiếm tiếp xúc với cử tri, trình bày chương trình hành động. Cùng dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản cùng trên 300 cử tri trên địa bàn quận.

Mở đầu buổi tiếp xúc, ông Lê Hồng Phú, Chủ tịch UB MTTQ quận Hoàn Kiếm đã trình bày tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại quận Hoàn Kiếm, gồm: Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII. Bà Trịnh Thị Minh Phương, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Hoàn Kiếm. Ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng công tác HĐND Thành phố thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm và bà Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND Thành phố sẽ luôn gần gũi, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực các kiến nghị của tri đã gửi gắm tại diễn đàn HĐND Thành phố, với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt chức trách, vai trò của người đại biểu HĐND Thành phố, xứng đáng là cầu nối, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Trình bày chương trình hành động riêng của mỗi ứng cử viên, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: sẽ đề nghị HĐND Thành phố tăng cường giám sát, tập trung những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông... kiểm soát giá các loại hàng thiết yếu phục vụ dân sinh, vấn đề cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các chính sách về an sinh xã hội. Trong đó, quá trình giám sát phải làm rõ được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố và các đại biểu HĐND Thành phố tín nhiệm, tiếp tục bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố khóa tới, ông Nguyễn Đức Chung sẽ tập trung thực hiện quyết liệt 3 công tác trọng tâm: Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế Thủ đô, phát triển bền vững, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Thành phố, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, trong  sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe ý dân, đẩy mạnh việc chống tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong bộ máy hành chính Thành phố. Tăng cường tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục, Thủ đô phải luôn được bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Đối với quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Đức Chung sẽ quan tâm phát triển kinh tế quận bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị để Hoàn Kiếm thực sự là đầu tầu về kinh tế, là trung tâm thương mại, du lịch xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Quan tâm công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý thực hiện quy hoạch trên địa bàn, việc giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo phố cổ, phố cũ nhằm tạo cảnh quan đô thị, thu hút du lịch. Chăm lo phát triển văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển khoa học, giáo dục. Có chính sách quan tâm hơn nữa đối với cán bộ cấp cơ sở ở phường, tổ dân phố, khu dân cư; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người già.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao chương trình hành động của 5 ứng cử viên và mong muốn, dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên với cương vị công tác của mình sẽ thực hiện tốt chương trình hành động và những gì đã hứa với cử tri. Cử tri quận Hoàn Kiếm cũng đánh giá cao và tin tưởng đồng chí Nguyễn Đức Chung và Dương Đức Tuấn, với vị trí công tác, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị; cải thiện môi trường, nhất là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm để nơi đây thành khu vực đi bộ với không gian xanh, phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó, quan tâm bố trí quỹ đất để hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn quận.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ cảm ơn trước những ý kiến tâm huyết, chân tình của các đại biểu, đồng thời nghiêm túc tiếp thu để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, ông Nguyễn Đức Chung cho biết Thành phố cũng đang nghiên cứu để khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành tuyến phố đi bộ và dự kiến triển khai trong tháng 7 tới. Liên quan đến quỹ đất xây dựng trường học, ông Nguyễn Đức Chung thông tin, tổng số trường học toàn Thành phố thì không thiếu, tính chung bình sĩ số là 20 học sinh/lớp, tuy nhiên lại thiếu cục bộ tại một số địa bàn, khu dân cư. Thành phố đã chỉ đạo trong thời gian tới việc đầu tư trường học phải đồng bộ, đầu tư 1 lần, tránh dàn trải, đặc biệt các trường khu vực nội thành phải có quy chuẩn cao hơn về chất lượng so với các khu khác.

 

Page 8 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…