Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI

22 Tháng 4 2016
(120 votes)
Author :  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thống nhất cao những vấn đề rất quan trọng của sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội Thủ đô trong 5 năm tới, đó là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và 6/8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Về từng nội dung cụ thể, đối với Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa Nghị quyết. Cùng với Chương trình hành động, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI. Trong đó, điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố theo hướng phải bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu mà Trung ương đề ra. 

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố cần phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chương trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện nội dung chương trình đề ra.

Về 6 chương trình công tác lớn của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố được Hội nghị thông qua, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là những chương trình được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, thiết thực, hiệu quả; có kế thừa các chương trình công tác các nhiệm kỳ trước; đồng thời bổ sung, phát triển, để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ phát triển Thủ đô và đất nước trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Để đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi, trong quá trình hoàn thiện, triển khai tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các Ban chỉ đạo chương trình, các cấp, các ngành Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ quán triệt, tuyên truyền nội dung các chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong mỗi chương trình của Thành ủy, cần tiến hành rà soát, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể thực hiện; có kế hoạch huy động và phân bổ hợp lý nguồn lực, chú trọng cân đối tổng thể nguồn lực toàn Thành phố; tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách của Thành phố nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình của Thành ủy đã đề ra. Đồng thời, phát huy tính chủ động, quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các ban chỉ đạo của các cấp ủy từ nhiệm kỳ trước, thực hiện nghiêm chế độ giao ban Ban chỉ đạo chương trình hàng quý, kiểm điểm trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mỗi chương trình. 

Nhấn mạnh đến một số vấn đề cần lưu ý đối với mỗi chương trình công tác, đối với Chương trình 01, Bí thư Thành ủy cho rằng đây là Chương trình cốt lõi, “xương sống”, là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Thành phố. Kế thừa kết quả, kinh nghiệm chỉ đạo từ nhiệm kỳ trước, các cấp ủy, ban chỉ đạo chương trình cần phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành; cụ thể hóa chương trình bằng các đề án, chuyên đề, kế hoạch chi tiết, cụ thể. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Bí thư Thành ủy hoan nghênh việc Văn phòng UBND TP nêu gương, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và đề nghị tinh thần này cần phải được biểu dương, lan tỏa ra các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Đối với Chương trình về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, hiện nay, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội có trên 3,7 triệu người, chiếm trên 50% dân số và 2,2 triệu lao động, chiếm 55,6% lực lượng lao động của Thành phố, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ trước của Thành phố rất ấn tượng, trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ này Thành ủy đề ra các chỉ tiêu về số xã nông thôn mới, về thu nhập… cao hơn so với chuẩn của Trung ương, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh to lớn của khu vực ngoại thành vào sự phát triển của Thành phố.

Về chương trình về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, phát triển văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các Ban chỉ đạo chương trình cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, xác định đây nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh: nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” là hết sức quan trọng để duy trì môi trường hòa bình, an toàn cho Thủ đô phát triển. Đây luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện. Bên cạnh đó, chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức” tiếp tục được Thành ủy xác định là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, cùng đồng tâm, hiệp lực để thực hiện. Bởi “cải cách hành chính tốt thì mới tinh giản đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, qua đó, mới ngăn ngừa được tham nhũng, tiêu cực”.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, trên cơ sở kết quả khá toàn diện quý I, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 đòi hỏi các cấp, các ngành phải ra sức phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trước hết là nhiệm vụ tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Khẩn trương xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ với yêu cầu đặt ra ở một tầng cao mới, tạo những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 
23274 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…