1. Trình ủy ban nhân dân Thành phố:
a) Dự thảo các quyết định và các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban nhân dân Thành phố;
b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được ủy ban nhân dân Thành phố giao;
c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn, đảm bảo phù họp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố;
d) Xây dựng dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
đ) Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thề các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin ve các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

4. về quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị):
a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
b) Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phô; hướng dân và phối họp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;
c) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hoặc văn bản góp ý kiến để Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo phân cấp, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;
d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố;
đ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân câp;
e) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hô sơ các môc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép, chứng chỉ quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;
g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; vê thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố;
h) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn Thành phố;

5. Hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng I tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Thanh tra, kiểm tra đổi với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc chức năng của Sở, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định cùa pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

(Theo quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13 thảng 12 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

1. Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân câp, ủy quyên của Uy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Chức năng:

Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc theo địa bàn được phân công.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác chuyên môn về quy hoạch kiến trúc

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo địa bàn được phân công.

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn được phân công.

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch xây dựng nông thôn theo phân cấp trên địa bàn được phân công.

e) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp và địa bàn được phân công. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

g) Giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, công tác chuyên môn theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

i) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia với các sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các Đề án, quy hoạch ngành, chuyên ngành, mạng lưới …

k) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công;

l) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn, lĩnh vực được phân công.

m) Cử thành viên tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

n) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

o) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

2.2. Địa bàn quản lý: thực hiện theo Quyết định phân công của Giám đốc Sở.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc 2: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Quy hoạch kiến trúc 2. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Quy hoạch kiến trúc 2:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Thực hiện Quyết định số 05/2017/ QĐ - UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND Thành Phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng Thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00

Địa điểm: Trụ Sở cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội – 31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công việc giải quyết:

+ Bộ phận “ Một cửa”: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

+ Các phòng chuyên môn : Cử cán bộ trực tiếp giải quyết cùng bộ phận  “ Một cửa” thực hiện việc giải quyết, hướng dẫn, chỉnh sửa trực tiếp  cho các tổ chức, cá nhân có hồ sơ thủ tục hành chính (TMB – PAKT và Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 ) đang thực hiện tại Sở.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo nội dung trên để các tổ chức công dân được biết trong quá trình liên hệ và giải quyết TTHC tại Sở

Thực hiện Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2017. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500.

Hiện nay, Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và Uỷ ban nhân dân các phường: phường Cầu Diễn, phường Mỹ Đình II, phường Phương Canh, phường Xuân Phương như sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 20/02/2017. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500)

- Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ qua sông Nhuệ đến khu đô thị mới Xuân Phương (kéo dài đến đường 70), tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ và gửi về theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. (Điện thoại: 04. 35562067; Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn - SĐT: 0915.752.529)

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2017. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500.

Hiện nay, Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ba Đình và Uỷ ban nhân dân các phường: phường Kim Mã, phường Giảng Võ, như sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 15/02/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500).

- Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Núi Trúc, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 35562067                                            

- Cán bộ theo dõi dự án: Ông Trịnh Ngọc Sơn (SĐT: 0915.752.529)

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày 21/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 456/TB-UBND thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố nghe về kết quả nghiên cứu lập và thẩm định các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4; Trong đó có nội dung chỉ đạo: Những chỉ tiêu quy hoạch vượt so với quy định và những chỉ tiêu quy hoạch không đạt phải công bố cho nhân dân được biết; Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức việc lấy ý kiến theo quy định, đề xuất biện pháp công khai thông tin để lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trước khi trình UBND Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo nêu trên, ngày 14/12/2016 Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chủ trì, tổ chức cuộc này với đại diện các đơn vị: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tại cuộc họp, sau khi trao đổi, hội nghị đã thống nhất nội dung sau:

- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát lại các đồ án quy hoạch, cung cấp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch tại các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 đang nghiên cứu (file số hoá); trong đó nêu rõ những chỉ tiêu quy hoạch vượt so với quy định và những chỉ tiêu quy hoạch không đạt so với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những chỉ tiêu quy hoạch không đạt; gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, thống nhất.

- Trên cơ sở các bản vẽ và số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch đã được thống nhất, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức đăng tải công khai trên trang Web của Sở và Viện; Đồng thời, các bản vẽ và số liệu quy hoạch nêu trên sẽ được gửi UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (bằng file số hoá) để UBND các Quận tổ chức thực hiện đăng tải công khai trên trang Web của Quận cũng như sẽ được chính quyền địa phương thông báo cho người dân được biết.

Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã nhận được các bản vẽ và số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch các đồ án Quy hoạch đô thị H1-2, H1-3, H1-4 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp (file số hoá). Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị như sau:

  1. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổ chức đăng tải công khai trên trang Web của Viện và Quận theo như quy định.
  2. UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có văn bản gửi UBND các Phường yêu cầu thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn Phường được biết để có ý kiến.
  3. Sau 07 ngày kể từ ngày đăng tải trên trang Web, đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổng hợp những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu tác động (nếu có), gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện, để Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thành nhiệm vụ được UBND Thành phố Hà Nội giao./.

(Gửi kèm theo đĩa CD gồm các file số hoá về bản vẽ sử dụng đất và các các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch tại các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, H1-3, H1-4 đang nghiên cứu).

Thực Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016; Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn số 2924/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội Vụ về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen và công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 05 năm kinh nghiệm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở năm 2016 cụ thể như sau:

1. CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 được thông báo công khai trên cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố: https://www.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội Vụ: http://sonoivu.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn và tại trụ sở của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, 31B, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Gửi kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

2. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đối với các trường hợp là Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen:

Những người là thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen đã đăng ký nguyện vọng làm việc tại Hà Nội lựa chọn chỉ tiêu phù hợp trong biểu chỉ tiêu kèm theo Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội, nộp đơn (mẫu số 1), hồ sơ và lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/12/2016 đến 17 giờ ngày 15/12/2016, trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và chủ Nhật.

- Địa điểm: phòng Công chức, Viên chức. Sở Nội Vụ Hà Nội, số 18B, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm:

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội, những người có đủ điều kiện nộp đơn (mẫu số 2), hồ sơ và lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 15/12/2016 đến 17 giờ ngày 27/12/2016 trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và chủ Nhật.

- Địa điểm: Bộ phận “Một cửa”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, số 31B, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lưu ý: Đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham gia dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Thông báo này được niêm yết công khai trên Website và trụ sở làm việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Tổ chức, Văn phòng Sở. Điện thoại 04 37324393 .

Page 2 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…