Cơ cấu tổ chức

Chức năng:

Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc theo địa bàn được phân công.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác chuyên môn về quy hoạch kiến trúc

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo địa bàn được phân công.

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn được phân công.

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch xây dựng nông thôn theo phân cấp trên địa bàn được phân công.

e) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp và địa bàn được phân công. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

g) Giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, công tác chuyên môn theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

i) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia với các sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các Đề án, quy hoạch ngành, chuyên ngành, mạng lưới …

k) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công;

l) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn, lĩnh vực được phân công.

m) Cử thành viên tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

n) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

o) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

2.2. Địa bàn quản lý: thực hiện theo Quyết định phân công của Giám đốc Sở.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc 2: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Quy hoạch kiến trúc 2. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Quy hoạch kiến trúc 2:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác kế hoạch - tổng hợp trong nội bộ sở; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm; các chương trình, dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được UBND Thành phố giao.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kế hoạch - tổng hợp

a) Chủ trì tổ chức lập và điều chỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố (trong nội bộ Sở, các quận, huyện, thị xã, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các Sở ngành có liên quan). Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc công bố, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thông tin, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chương trình, kế hoạch về quy hoạch kiến trúc sau khi được phê duyệt, tổng hợp kết quả thực hiện.

b) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố, Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của UBND Thành phố.

c) Xây dựng, thẩm định các kế hoạch, chương trình công tác (dài hạn, trung hạn, hàng năm, quý, tháng, tuần) của Sở; Cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở thành các nhiệm vụ cụ thể để các phòng, ban, đơn vị thực hiện; Kiểm tra, đôn đốc, phát hiện khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

d) Đầu mối liên hệ với Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Xây dựng, các sở, ban, ngành để kịp thời nắm bắt các chủ trương, chương trình công tác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở.

đ) Theo dõi, tổng hợp thông tin và báo cáo thống kê định kỳ về tình hình thực hiện quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Sở; Tổng hợp báo cáo công tác tuần, tháng, quý, năm của các đơn vị; Chủ trì, thực hiện, tham dự, báo cáo, dự thảo Thông báo kết luận, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban.

e) Chủ trì hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; Giải quyết các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến các đồ án do Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư theo quy trình nội bộ của Sở.

g) Chủ trì phối hợp Văn phòng Sở dự thảo Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

2.2. Công tác chuyên môn về quy hoạch kiến trúc

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo địa bàn được phân công.

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn được phân công.

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo địa bàn được phân công trên địa bàn thành phố theo phân cấp và phân công của lãnh đạo Sở. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

e) Giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, công tác chuyên môn theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

g) Đầu mối hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố.

h) Tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã trong công tác quy hoạch quy hoạch kiến trúc;

i) Đầu mối tham gia với các Sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các Đề án, quy hoạch ngành, chuyên ngành, mạng lưới… (trừ nội dung về hạ tầng kỹ thuật).

k) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn, lĩnh vực được phân công.

l) Đầu mối chủ trì, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.

m) Là Thường trực: Hội đồng Kiến trúc quy hoạch, Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định QHXD trên địa bàn Thành phố; Cử thành viên tham gia các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

n) Chủ trì thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc theo quy định của pháp luật và sự phân công ủy quyền của UBND thành phố.

2.3. Công tác pháp chế:

Phối hợp Văn phòng và Thanh tra Sở cập nhật, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất việc đưa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn quản lý, công tác của Sở và hướng dẫn cho các Sở, ngành, địa phương thực hiện.

2.4. Địa bàn quản lý: thực hiện theo Quyết định phân công của Giám đốc Sở.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng phòng và CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Chức năng:

Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và nội dung liên quan trên địa bàn Thành phố.

Nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

b) Giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định hồ sơ Chỉ giới đường đỏ trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt theo ủy quyền; cung cấp Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ, số liệu về hạ tầng kỹ thuật theo thẩm quyền của Sở; Thẩm định các nhiệm vụ, hồ sơ thiết kế cắm mốc giới quy hoạch trình cấp thẩm quyền duyệt theo quy định.

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (phần hạ tầng kỹ thuật) thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp và phân công của lãnh đạo Sở. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao phổ biến công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

e) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch đối với các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý các hồ sơ mốc giới quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

g) Đầu mối tham gia với các sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các đồ án quy hoạch, Đề án, Kế hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình (hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn thành phố.

i) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng chuyên môn liên quan tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở (về hạ tầng kỹ thuật) đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

k) Phối hợp với Văn phòng Sở và các Phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao phổ biến công khai các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố theo nhiệm vụ được UBND Thành phố và lãnh đạo Sở giao thực hiện.

l) Cử thành viên tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

m) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

n) ) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng phòng và CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Chức năng:

Phòng Quy hoạch kiến trúc 1 là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc theo địa bàn được phân công.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác chuyên môn về quy hoạch kiến trúc

a) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo địa bàn được phân công.

b) Tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc có văn bản góp ý về chuyên môn để UBND cấp huyện phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn được phân công.

d) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

đ) Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng xã, quy hoạch xây dựng nông thôn theo phân cấp trên địa bàn được phân công.

e) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố theo phân cấp và địa bàn được phân công. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn liên quan tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

g) Giải quyết các hồ sơ Thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc, công tác chuyên môn theo địa bàn được phân công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; Về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

i) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia với các sở, ngành trong công tác góp ý, thẩm định các Đề án, quy hoạch ngành, chuyên ngành, mạng lưới …

k) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tham gia kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, thị xã theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

l) Theo dõi, tham gia và phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng khác để giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn, lĩnh vực được phân công.

m) Cử thành viên tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

n) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

o) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

2.2. Địa bàn quản lý: thực hiện theo Quyết định phân công của Giám đốc Sở.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Phòng Quy hoạch kiến trúc 1: Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng: Là công chức được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Phòng Quy hoạch kiến trúc 1. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng phòng, CBCC báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Phòng Quy hoạch kiến trúc 1:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Quy hoạch kiến trúc 1 nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Chức năng:

Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc là một đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có con dấu riêng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố và  chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ:

2.1. Thanh tra chuyên ngành:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Sở, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở và các cơ quan thanh tra, kiểm toán các cấp.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

h) Đầu mối tham mưu báo cáo Giảm đốc Sở cử thành viên tham gia các đoàn thanh tra liên ngành của Thành phố và tổng hợp nội dung giải quyết có liên quan.

k) Tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định.

2.2. Thanh tra hành chính:

2.2.1. Công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo:

a) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể theo quy định.

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được giao.

d) Xem xét, kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định.

đ) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Giám đốc Sở.

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

2.2.2. Công tác phòng chống tham nhũng:

a) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND Thành phố.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của phòng, ban, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở.

c) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng.

d) Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí của Sở.

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.2.3. Công tác tiếp công dân:

Phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

2.3. Công tác pháp chế:

Phối hợp với Văn phòng Sở: tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật thuộc lĩnh vực thanh, kiểm tra quy hoạch - kiến trúc; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác rà soát, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.

2.4. Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ khác về công tác thanh tra:

a) Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

b) Khi cần thiết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử, trưng tập cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh, kiểm tra.

c) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

d) Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng dự toán cho các chương trình hoạt động thanh tra và đồng phục thanh tra hàng năm của Thanh tra Sở.

đ) ) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Thanh tra: Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra: do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Thành phố; trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở và thực hiện các nhiệm vụ của Chánh Thanh tra theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chánh thanh tra và CBCC, nhân viên của Thanh tra Sở báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Các Phó Chánh Thanh tra: do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và theo quy định; trực tiếp giúp Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Thanh tra Sở:

- Thanh tra viên chính, thanh tra viên: là công chức nhà n­ước thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ của thanh tra quy hoạch kiến trúc. Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Chuyên viên chính, Chuyên viên: các chức danh này sẽ phải hoàn thiện thủ tục để đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên.

Từng cán bộ công chức thuộc Thanh tra Sở phải chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện, các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với Thanh tra viên.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Thanh tra nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra có trách nhiệm xây dựng và đề xuất số biên chế của đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Chức năng:

Văn phòng là một đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan, bao gồm: công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng - kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác quản trị - trụ sở và hậu cần của cơ quan; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác nội chính, pháp chế; công tác một cửa, văn thư - lưu trữ; công tác tài chính - kế toán; công tác công bố, bàn giao quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND Thành phố.

c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở; Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan xây dựng dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND cấp huyện theo phân công của thành phố.

d) Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của cơ quan và trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc của Thành phố; phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ sau khi được phê duyệt.

đ) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCC, VC) của Sở bao gồm: bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng, luân chuyển; chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cử đi học, đi tham quan, khảo sát học tập ở nước ngoài; chế độ tiền lương và chính sách cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, nhận xét, quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ chính sách khác theo quy định. Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình nội bộ của cơ quan về công tác tổ chức, cán bộ.

e) Tham mưu trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCC, VC cơ quan.

g) Tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCC,VC cơ quan.

h) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, VC; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

i) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện: hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; Hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo quy định của pháp luật; Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.2. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

a) Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan.

b) Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

c) Đề xuất xây dựng quy chế, quy trình khen thưởng - kỷ luật đối với CBCC, VC, nhân viên hợp đồng của cơ quan.

d) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.3. Công tác cải cách hành chính:

a) Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các quyết định, chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của UBND thành phố và theo dõi, đôn đốc các phòng ban đơn vị thuộc Sở thực hiện.

b) Thường trực công tác cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

c) Đầu mối tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định hiện hành.

d) Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

đ) Chủ trì tổng hợp báo cáo về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ chuyên môn của Sở (theo tuần, tháng, quý... phục vụ yêu cầu sơ kết, tổng kết và các yêu cầu khác của Lãnh đạo Sở).

e) Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tiếp nhận và xử lý thông tin của công dân, tổ chức phản ánh đến Sở (qua đường dây nóng, hộp thư góp ý trực tiếp...).

g) Chủ trì thực hiện việc công tác tiếp công dân của Sở theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở xây dựng các quy chế, quy định trong việc giải quyết thủ tục hành chính và trong công tác cải cách hành chính của cơ quan.

k) Là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC, các hồ sơ, thủ tục do Sở Quy hoạch - Kiến trúc giải quyết.

2.4. Công tác Tài chính - Kế toán:

a) Chủ trì quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố. Chủ trì tổng hợp - xây dựng dự toán thu - chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm từ tất cả các nguồn vốn và triển khai thực hiện.

b) Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước, chương trình, dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa.

c) Quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị dự toán cấp 2 đối với toàn bộ các nguồn vốn thực hiện theo quy định.

d) Báo cáo tổng hợp thu chi ngân sách của Sở và các đơn vị dự toán cấp 2; Báo cáo công tác thực hiện khoán chi hành chính; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo định kỳ và đột xuất.

đ) Phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đúng mục tiêu chương trình, kế hoạch tổ chức lập quy hoạch đã được duyệt đối với phần kế hoạch tài chính thuộc ngành do các sở - ngành, quận - huyện quản lý thực hiện;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng kinh phí, tài sản do Nhà nước giao cho các đơn vị thuộc Sở.

g) Thu và đề xuất sử dụng phí thẩm định đồ án quy hoạch theo quy định của Nhà nước, Thành phố.

h) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

2.5. Công tác Văn thư - Lưu trữ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của Văn thư cơ quan theo quy định của pháp luật và thực hiện theo quy trình Văn thư của Sở.

b) Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở về nghiệp vụ văn thư, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư.

d) Tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời thông tin: phản ánh, chuyển thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết.

đ) Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản kho lưu trữ theo quy định (chống cháy nổ, chống ẩm, chống côn trùng...).

e) Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ Thành phố; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước.

g) Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

h) Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định. Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của cơ quan hàng năm.

i) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác của Sở.

k) Chủ trì xây dựng các nội quy, qui chế nội bộ, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của Sở để trình lãnh đạo Sở ban hành.

l) Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2.6. Công tác pháp chế:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế của cơ quan theo quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

b) Tham gia với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác xây dựng pháp luật, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra xử lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.

c) Là đầu mối cập nhật văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc và các nội dung liên quan, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị cách thức áp dụng văn bản pháp lý khi thực thi nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chung của Sở theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các hoạt động pháp chế khác do ngành Tư pháp và Sở Tư pháp chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

2.7. Công tác công nghệ thông tin: 

a) Trực tiếp đầu mối quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Sở. Đảm bảo kỹ thuật và vận hành thông suốt các hệ thống thông tin thành phần của Sở Quy hoạch - Kiến trúc bao gồm: Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin; Hệ thống quản lý và điều hành tác nghiệp; Hệ thống thông tin quy hoạch đô thị; Cổng thông tin điện tử; Kho dữ liệu số hoá…;

b) Chủ trì xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở. Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở được giao thực hiện thuộc tất cả các nguồn vốn (xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết, tập huấn đào tạo sử dụng,...).

c) Đầu mối quản lý kỹ thuật, cấp phát, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị tin học, mạng LAN, mạng WAN và mạng điện thoại; Quản lý duy trì hoạt động của các phần mềm ứng dụng trên mạng nội bộ. Nghiên cứu, ứng dụng các nội dung Công nghệ thông tin phục vụ bộ phận “Một cửa”. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn dữ liệu, an toàn thông tin và bảo mật hệ thống theo quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

d) Quản lý Cổng thông tin điện tử (Website)Trang Thông tin điện tử nội bộ của Sở kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn; Phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc đăng tải trên Website của Sở các thông tin liên quan đến công tác kế hoạch và đầu tư thuộc trách nhiệm của Sở theo quy định. Phối hợp với các phòng chuyên môn đăng tải trên Website của Sở để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch, các qui chế, qui định về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

đ) Đầu mối xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn thành phố: xây dựng, cập nhật, chỉnh lý các số liệu, tài liệu, thông tin và lưu trữ những hồ sơ, văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố.

e) Nghiên cứu, đề xuất các phương thức đa dạng để chuyển tải thông tin quy hoạch kiến trúc tới các cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng, thực hiện phổ cập thông tin quy hoạch kiến trúc tới cộng đồng.

g) Chủ trì xây dựng các quy định, quy chế của Sở trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện chế độ báo cáo đối với các nhiệm vụ được giao theo quy định.

2.8. Công tác công bố, công khai, bàn giao quy hoạch:

a) Đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức công bố, bàn giao, công khai các quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn Thành phố.

b) Tập hợp các thông tin, hồ sơ về quy hoạch và dự án được duyệt để cung cấp cho lãnh đạo, các phòng chuyên môn và các địa phương; Xử lý, biên soạn các thông tin dưới dạng đơn giản, dễ hiểu, dễ phổ cập. Hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp với chính quyền các cấp, Chủ đầu tư dự án thực hiện công tác thông tin, phổ biến, công khai quy hoạch.

2.9. Công tác Quản trị:

a) Quản lý, theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo điều kiện làm việc của CBCC, VC cơ quan.

b) Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, xăng dầu, văn phòng phẩm... theo quy định.

c) Thực hiện công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ ngày Lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và việc hiếu, hỷ theo quy định.

d) Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo quy định; bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở. Quản lý và điều hành hoạt động của tổ lái xe cơ quan.

đ) Bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt trong cơ quan.

e) Chủ trì, phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất tổ chức triển khai việc khám sức khoẻ định kỳ và các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC, VC, lao động trong cơ quan.

g) Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ, an ninh trật tự cơ quan.

h) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế cơ quan trong thực hiện công tác quản trị trụ sở.

2.10. Công tác đối ngoại, phát ngôn, thông tin và truyền thông cho cơ quan.

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Sở trong công tác đối ngoại, ngoại giao; Chánh Văn phòng là Người phát ngôn, được Giám đốc Sở ủy quyền đại diện cho Sở cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Sở về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở; tổ chức các cuộc họp báo; chủ trì việc theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí liên quan đến Sở.

2.11. Công tác Đảng, đoàn thể:

a) Thực hiện chức năng Văn phòng Đảng ủy giúp việc cho Đảng ủy Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

b) Đầu mối điều phối quan hệ giữa chính quyền với các Đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Sở: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị, các đơn vị liên quan.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công trong nội bộ Sở:

a) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước: thực hiện theo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở (ban hành tại Quyết định số 33/QĐ-QHKT ngày 05/01/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) và các quy định của Thành phố, Trung ương.

b) Công tác quân sự, quốc phòng an ninh.

c) Tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc do các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị hàng tháng, quý, 6 tháng và năm.

d) Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy - quy chế - quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch công tác chung của Sở.

đ) Chủ trì xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở.

e) Thường trực các Hội đồng, Ban: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng, đào tạo CBCCVC; Hội đồng thanh lý tài sản cơ quan; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban quản lý chương trình Công nghệ thông tin của Sở. Cử thành viên tham gia Hội đồng khoa học của Sở, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng và các Hội đồng, Tổ công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Sở giao.

Cơ cấu chức danh và biên chế:

3.1. Cơ cấu chức danh:

a) Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng; được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản về tổ chức cán bộ, tài chính kế toán và một số loại giấy tờ hành chính khác theo Quyết định cụ thể của Giám đốc Sở.

Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chánh Văn phòng và CBCC, nhân viên báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp việc Chánh Văn phòng, giúp việc Lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

b) Các chức danh khác thuộc Văn phòng:

- Chuyên viên chính;

- Chuyên viên;

- Cao đẳng;

- Cán sự;

- Nhân viên thừa hành - phục vụ (LĐHĐ 68).

Từng cán bộ công chức, nhân viên thuộc Văn phòng phải chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.

3.2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Văn phòng Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND thành phố giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế của Văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Page 1 of 2

Trạng thái truy cập

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…