Thủ tục hành chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2094/QĐ-QHKT  ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội)

 I . CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

- Bảo đảm tuân thủ Pháp luật, các quy định của Chính phủ, Bộ, Ngành, Thành phố. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, công khai, minh bạch, chất lượng hiệu quả.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác chung của Sở. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; giải quyết TTHC phải đảm bảo đúng trình tự, thời gian giải quyết.

- Xác định rõ trách nhiệm của: Lãnh đạo Sở, phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức. Tạo sự chủ động trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin khi giải quyết hồ sơ, công việc và mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật, quy chế làm việc đã quy định.

- Trong phân công giải quyết hồ sơ TTHC chỉ được giao một phòng đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Trưởng phòng được giao chủ trì phải chủ động chỉ đạo, định hướng giải quyết, thời gian hoàn thành tại phiếu thụ lý (hoặc giao việc) chịu trách nhiệm chính về hồ sơ, công việc, tiến độ và kết quả công việc được phân công. Hạn chế tối đa thời gian luân chuyển hồ sơ để tăng thời gian giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao sự chủ động phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết hồ sơ, công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUY TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính:

- Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn, giải cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo quy định, vào sổ theo dõi công việc và đóng dấu “Bộ phận một cửa" vào những tài liệu, hồ sơ cần thiết.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ Thủ tục hành chính, bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ để trình Lãnh đạo Sở phân công giải quyết ngay trong ngày làm việc.

 2. Lãnh đạo Sở:

- Giao việc giải quyết hồ sơ TTHC cho phòng chuyên môn trong 01 ngày làm việc (Giám đốc giao Phó Giám đốc; Phó Giám đốc giao phòng chuyên môn thụ lý (Trường hợp phức tạp cần có ý kiến chỉ đạo, định hướng tại phiếu giao việc)).

- Sau khi Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thụ lý đề xuất giải quyết hồ sơ (kèm dự thảo văn bản), Lãnh đạo Sở kiểm tra, xem xét; trường hợp thống nhất đề xuất của Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản; trường hợp không thống nhất, Lãnh đạo Sở chỉ đạo giải quyết (ghi trực tiếp tại phiếu báo cáo thụ lý hồ sơ, phiếu theo dõi thụ lý hồ sơ hoặc văn bản dự thảo) để phòng chuyên môn chỉnh sửa và trình lại.

3. Phòng chủ trì (hoặc phòng đầu mối):

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc giải quyết hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ được giao (về quy trình, thời gian giải quyết, nội dung báo cáo, hiện trạng, dự án liên quan, kết quả đề xuất).

- Sau khi nhận được hồ sơ TTHC, Trưởng phòng có trách nhiệm xác định nội dung yêu cầu của hồ sơ, định hướng giải quyết và phân công cán bộ, công chức thực hiện. Đối với hồ sơ phối hợp, phòng chủ trì cần chuyển ngay 01 bộ hồ sơ cho phòng cần phối hợp để có ý kiến theo thời gian quy định.

- Phòng chủ trì, cán bộ thụ lý cần chủ động phân loại hồ sơ TTHC để giải quyết kịp thời, đáp ứng nội dung và thời gian theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định, trong 05 ngày làm việc, Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để phát hành văn bản trả lời Chủ đầu tư.

- Chủ động thực hiện, làm việc trực tiếp hoặc bằng văn bản với các phòng, cán bộ cần phải phối hợp để giải quyết hồ sơ, công việc đảm bảo đúng thời gian quy định, đúng pháp luật; chủ động báo cáo Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo về nội dung, đề xuất giải quyết và phải chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất theo quy định pháp luật. Trường hợp Lãnh đạo Sở không thống nhất hướng giải quyết và có ý kiến chỉ đạo giải quyết, Phòng chủ trì phải thực hiện theo chỉ đạo. Phòng chủ trì (Lãnh đạo phòng, cán bộ thụ lý hồ sơ) được phép bảo lưu ý kiến (nội dung cụ thể ghi tại phiếu báo cáo thụ lý).

- Đối với hồ sơ cần kiểm tra thực địa, cán bộ thụ lý cần báo cáo Lãnh đạo phòng và thông báo cho phòng phối hợp để đi thực địa 01 lần.

- Trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu nội dung giải quyết liên quan đến nhiều đơn vị hoặc cần thông qua Hội đồng khoa học cơ quan, Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để phối hợp thực hiện hoặc tổ chức cuộc họp (Thời gian các phòng cung cấp thông tin phối hợp giải quyết hoặc tổ chức cuộc họp nằm trong thời gian quy định về giải quyết hồ sơ TTHC).

- Trường hợp hồ sơ cần lấy kiến các cơ quan có liên quan, Phòng chủ trì dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở gửi lấy ý kiến đồng thời thông báo cho chủ đầu tư biết và phối hợp; phòng chủ trì có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để sớm có kết quả góp ý; thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, phòng chủ trì phải báo cáo Lãnh đạo để có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ tại từng công đoạn để kịp thời xử lý, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

 4. Phòng phối hợp:

- Chịu trách nhiệm về: quy trình, thời gian giải quyết, nội dung thuộc lĩnh vực phòng được giao phối hợp.

- Sau khi nhận được hồ sơ phối hợp từ Phòng chủ trì, Phòng phối hợp thực hiện việc giải quyết theo chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung yêu cầu phối hợp đảm bảo yêu cầu, thời gian quy định tại quy trình giải quyết, chịu trách nhiệm về các nội dung tham gia. Kết quả giải quyết phải được trả lời bằng văn bản.

- Trường hợp cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, phòng phối hợp cần chủ động thông báo cho phòng chủ trì để cùng kiểm tra thực địa, tránh đi lại nhiều lần.

5. Văn phòng:

- Khi kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được Lãnh đạo Sở ký ban hành, Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, thẩm quyền ký văn bản theo quy định, kiểm tra thành phần hồ sơ (hồ sơ và tài liệu kèm theo phải có dấu tiếp nhận đầu vào) đảm bảo chất lượng, chuyển bộ phận phụ trách để vào số, nhập dữ liệu và đóng dấu phát hành theo quy định. Trong quá trình rà soát nếu thấy có nội dung chưa đúng với quy định, Văn phòng báo cáo với Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo.

- Văn bản phát hành được ký chính thức 02 bản và phải sao gửi đầy đủ theo nơi nhận. Văn phòng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỒ SƠ CÓ YÊU CẦU CHỈNH SỬA, BỔ SUNG.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đồng thời thực hiện đơn giản hoá, cải cách TTHC, rút ngắn thời  gian giải quyết, đối với trường hợp hồ sơ TTHC có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, Phòng chủ trì phải báo cáo Lãnh đạo Sở các nội dung liên quan và đề xuất làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn; kết thúc buổi làm việc phải lập biên bản ghi rõ thời gian làm việc, nội dung hướng dẫn, các yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu về thời gian phải hoàn thiện hồ sơ để nộp hồ sơ bổ sung (tuỳ trường hợp để yêu cầu về thời gian nộp hồ sơ bổ sung nhưng không quá 10 ngày), sau đó uỷ quyền Trưởng phòng ký thông báo (gửi kèm Biên bản làm việc). Trường hợp quá thời gian quy định, chủ đầu tư chưa nộp lại hồ sơ, Phòng chủ trì dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký ban hành thông báo hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định về giải quyết hồ sơ TTHC.

- Về thời gian giải quyết: Thời gian chủ đầu tư hoàn thiện bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC và phải đảm bảo không quá tổng thời gian đã được quy định của hồ sơ TTHC.

-  Khi chủ đầu tư nộp hồ sơ TTHC đã được chỉnh sửa và nộp bổ sung (theo nội dung tại biên bản làm việc) vào bộ phận Một cửa, được thực hiện như sau:

+ Cán bộ tại bộ phận Một cửa có trách nhiệm: Liên hệ với phòng chuyên môn (cán bộ thụ lý hồ sơ) để phối hợp cùng kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo đúng nội dung tại văn bản yêu cầu chỉnh sửa để hồ sơ cơ bản đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận và thụ lý tiếp.

+ Cán bộ phòng chủ trì được giao thụ lý có trách nhiệm: Cùng cán bộ tại bộ phận “một cửa” kiểm tra, xác nhận hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung theo các nội dung yêu cầu, đủ điều kiện giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh cần phối hợp cán bộ một cửa lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện theo đúng nội dung đã góp ý. (Lưu ý: Hồ sơ chủ đầu tư nộp bổ sung phải kèm văn bản có nội dung tổng hợp ý kiến theo biên bản làm việc, có có giải trình, tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến và đề xuất tiếp tục xem xét. Hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa không được nhập mới mà được gộp vào hồ sơ đang giải quyết (cùng mã hồ sơ), được ghi tiếp ngày bổ sung, ngày trả kết quả vào “Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ”).

IV. THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỤ THỂ CỦA CÁC TTHC.

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

a- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 03 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 14 ngày (phòng phối hợp giải quyết trong 7 ngày).

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Về nội dung lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có): Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để chuẩn bị hồ sơ kèm dự thảo văn bản lấy ý kiến (đối với trường hợp gửi hồ sơ lấy ý kiến) hoặc dự thảo Giấy mời họp (đối với trường hợp tổ chức cuộc họp). Việc lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có) được thực hiện theo quy chế riêng. Hồ sơ lấy ý kiến có gửi cho chủ đầu tư để biết và phối hợp. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

(kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 01)

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

a - Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 05 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 17 ngày (phòng phối hợp giải quyết trong 10 ngày – nếu có).

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Về nội dung lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có): Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để chuẩn bị hồ sơ kèm dự thảo văn bản lấy ý kiến (đối với trường hợp gửi hồ sơ lấy ý kiến) hoặc dự thảo Giấy mời họp (đối với trường hợp tổ chức cuộc họp). Việc lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố (nếu có) được thực hiện theo quy chế riêng. Hồ sơ lấy ý kiến có gửi cho chủ đầu tư để biết và phối hợp. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

 (kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 02)

3. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình.

a - Tổng thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 05 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 37 ngày (trường hợp GPQH thuộc thẩm quyền của Sở QH-KT cấp), hoặc 22 ngày (trường hợp GPQH thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố cấp), phòng phối hợp giải quyết trong 15 ngày – nếu có.

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Phòng chủ trì phải tổ chức lấy ý kiến theo hình thức liên thông của các cơ quan có liên quan (gửi hồ sơ hoặc tổ chức cuội họp) đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương để tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư theo quy định.

- Trường hợp hết thời gian trả lời liên thông theo quy định mà chưa nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, văn bản tổng hợp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, Phòng chủ trì tiếp tục triển khai các thủ tục, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, cấp Giấy phép quy hoạch theo quy định. (việc phối hợp giải quyết giữa các cơ quan được thực hiện theo quy định về trách nhiệm tại quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố).

- Trường hợp cần thiết, Phòng chủ trì báo cáo Lãnh đạo Sở để gửi xin ý kiến lần hai, thời hạn đề nghị trả lời không quá 05 ngày làm việc; Quá thời hạn nêu trên mà chưa có ý kiến trả lời (bằng văn bản) của các đơn vị, Phòng chủ trì chủ động báo cáo đề xuất giải quyết hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo thời gian.

(kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 03)

4. Chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc công trình.

a - Tổng thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc. (15 ngày làm việc đối với dự án, công trình đã có Giấy phép quy hoạch còn hiệu lực)

b - Thời gian cụ thể từng bộ phận:

- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trong tổng thời gian 01 ngày.

- Lãnh đạo Sở: giao việc trong 01 ngày, giải quyết hồ sơ trong 02 ngày. 

- Phòng chủ trì giải quyết hồ sơ: 15 ngày (09 ngày đối với dự án, công trình đã có Giấy phép quy hoạch còn hiệu lực), phòng phối hợp giải quyết trong 07 ngày – nếu có.

- Bộ phận kiểm tra, văn thư phát hành: trong tổng thời gian 01 ngày.

Ghi chú:

- Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố, các cơ quan có liên quan (nếu có), thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC; Phòng chủ trì dự thảo văn bản trình Lãnh đạo sở ban hành thông báo cho chủ đầu tư để biết đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để sớm có kết quả góp ý.

 (kèm theo sơ đồ quy trình giải quyết tại phụ lục 04)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện chuyển tới): yêu cầu tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại... để liên hệ.

- Nhận hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (theo Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 3).

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất.

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.

    - Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định).

* Ghi chú: Có thể bổ sung Phương án kiến trúc công trình dự kiến (mang tính chất minh hoạ, phục vụ việc xin ý kiến cơ quan, đại diện cộng đồng dân cư có liên quan)

Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

- Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ số lượng hồ sơ để gửi lấy ý kiến.

Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung quy định tại mẫu số 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ quy định tại mẫu số 4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Lệ phí: 2.000.000 đồng (theo hướng dẫn tại thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung); quy định tại mẫu số 1 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) quy định tại mẫu số 3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện chuyển tới): yêu cầu tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại... để liên hệ.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư trong đó có giải trình tóm tắt nội dung đầu tư (quy mô xây dựng, tính chất công trình, nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng...).

- Bản đồ hiện trạng khu đất (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ) tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 theo hệ toạ độ VN2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, phù hợp với thực tế (trường hợp không phù hợp thì phải hiện chỉnh bản đồ theo quy định), khu đất không có kiện cáo, tranh chấp, có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với khu đất đang quản lý, sử dụng không có giấy tờ sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ phải có xác nhận của chính quyền địa phương về ranh giới, mốc giới.

- Bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 - 1/200 (còn phù hợp với thực tế) và văn bản cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền.

- Các bản vẽ tổng mặt bằng (gồm 02 bản) tỷ lệ 1/500 (hoặc 1/200) trên nền bản đồ hiện trạng và chỉ giới đường đỏ, có xác nhận và đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế, nội dung bản vẽ tổng mặt bằng theo quy định như: các căn cứ pháp lý, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu đề xuất được thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, quy mô, tính chất, kích thước, điều kiện định vị các hạng mục công trình, các điều kiện hạn chế xây dựng, giải trình các nội dung quan trọng...

- Phương án thiết kế kiến trúc của các công trình hoặc từng hạng mục công trình, gồm các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 (02 bộ).

- Đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành: Nhà máy sử lý nước thải, nhà máy cấp nước, trạm biến áp có cấp điện áp ≥ 110KV, bến xe buýt, đường sắt đô thị… cần có bản vẽ mặt bằng dây chuyền công nghệ có chấp thuận của cơ quan chuyên ngành.

- Các văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định)

Trong đó:

+ Trường hợp quy hoạch tổng mặt bằng lập trên đất mà chủ đầu tư chưa có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất cần có văn bản thoả thuận địa điểm (có sơ đồ kèm theo), thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

+ Trường hợp quy hoạch tổng mặt bằng lập trên khu đất mà chủ đầu tư đã có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất cần có văn bản thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất liên quan.

- Hồ sơ pháp nhân của tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

Thời gian giải quyết: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

* Ghi chú:

+ Đối với dự án, công trình đã được cấp Giấy phép quy hoạch còn hiệu lực: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Xác nhận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

+ Hồ sơ phải xin ý kiến Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Thành phố, các cơ quan, ban ngành, đại diện cộng đồng dân cư có liên quan,  trình Uỷ ban nhân dân Thành phố hoặc Bộ Xây dựng... thì thời gian xin ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc ký đóng dấu xác nhận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc, có thể có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc kèm theo. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội v/v ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định của tổ chức lập quy hoạch.

- Văn bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và của Tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

- Bản vẽ (02 bộ);

- Thuyết minh (02 bộ); Phụ lục kèm theo Thuyết minh; Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch (02 bộ);

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định); hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế.

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 (bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, phù hợp với thực tế (trường hợp không phù hợp thì phải hiện chỉnh bản đồ theo quy định), có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Lệ phí: Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Các Thông tư: số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định của tổ chức lập quy hoạch.

- Văn bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ quy hoạch của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch;

- Bản vẽ (02 bộ);

- Thuyết minh (02 bộ);

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định); hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế;

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 (bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, phù hợp với thực tế (trường hợp không phù hợp thì phải hiện chỉnh bản đồ theo quy định), có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

Lệ phí: Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Các Thông tư: số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Trạng thái truy cập

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…