Bố trí kế hoạch vốn lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017

13 Tháng 10 2016
(0 votes)
Author :  

Ngày 03/10/2016, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 5654/UBND-ĐT đồng ý nguyên tắc danh mục và bố trí nguồn vốn các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị riêng, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017 (theo Tờ trình số 5250/TTr-QHKT-VQH ngày 14/9/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội); giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động hướng dẫn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ danh mục các đồ án quy hoạch thực hiện năm 2017 được UBND Thành phố đồng ý nêu trên (gửi kèm công văn này) và hướng dẫn tại Công văn số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đồ án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận, huyện, thị xã
Căn cứ danh mục kế hoạch năm 2017 được UBND Thành phố chấp, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Lập Đề cương (hoặc thuyết minh công việc), khái toán kinh phí cho từng Đồ án quy hoạch gửi Phòng Quản lý đô thị để thẩm định, trình UBND quận, huyện, thị xã chấp thuận; Gửi phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp vào dự toán ngân sách cùng cấp để thông qua HĐND cấp huyện, giao chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm theo quy định…

2. Đối với các đồ án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố
- Đối với các đồ án chuyển tiếp (đã được chấp thuận, phê duyệt đề cương khái toán, giao thực hiện và bố trí một phần kinh phí): Đề nghị các đơn vị được giao dự kiến kinh phí thực hiện năm 2017 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận, tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố.
- Đối với các đồ án chưa được chấp thuận đề cương, khái toán và các đồ án giao mới thực hiện năm 2017: Đề nghị các đơn vị được giao tổ chức lập đề cương (có sơ đồ ranh giới kèm theo) và khái toán kinh phí thực hiện năm 2017 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận, tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố.

Đến hết ngày 25/10/2016 đơn vị nào không gửi hồ sơ đề cương, khái toán kinh phí lập quy hoạch năm 2017 coi như không có nhu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tổng hợp, giải quyết theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị được giao lập quy hoạch phối hợp chặt chẽ với Phòng địa bàn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc để thống nhất quy mô và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của Sở Quy hoạch – Kiến trúc (đ/c Nguyễn Xuân Tuấn Anh: 0169.8882626, đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết: 0912.148315) để thống nhất nội dung đề cương đồ án, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã và được biết, khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Tài liệu gửi kèm văn bản này gồm:
1. Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017.
2. Phụ lục bảng biểu đề xuất nhu cầu vốn chuyển tiếp năm 2017 của đơn vị.
3. Tài liệu mẫu đề cương, khái toán kinh phí để các đơn vị tham khảo được đăng tải trên trang điện tử của Sở Quy hoạch – Kiến trúc: www.qhkthn.gov.vn

19975 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…