Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH

Hội nghị công bố công khai và bàn giao đồ án Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500

30/10/2019 | 13:42  | Lượt xem: 30169
Thực hiện Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam tại huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500.